Klar tale fra Riksadvokaten

Alvorlig miljøkriminalitet skal bekjempes og «mange bekker små-lovbrudd» løftes opp

Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud trekker i sitt prioritetsrundskriv for 2020 fram miljøkriminalitet. I en artikkel i magasinet Miljøkrim (juni 2020) intervjues han, og intervjuet er grunnlaget for denne artikkelen.

 

Miljøkriminalitet trekkes fram både i rundskrivet og brev med føringer for statsadvokatenes fagledelse, der det heter at statsadvokatene skal vie blant annet alvorlig miljøkriminalitet «særlig oppmerksomhet».

«..lovbrudd på miljøfeltet kan være svært alvorlig kriminalitet. Det er tale om lovbrudd som gjerne rammer oss alle, og som kan svekke vårt livsgrunnlag. Ofte vil det ligge profittmotiver i bakgrunnen, noe jeg opplever som svært usolidarisk – å berike seg på bekostning av allmennheten», sier riksadvokat Maurud i intervjuet.

Prioritering av alvorlig miljøkrimminalitet har vært trukket fram tidligere. Et nytt punkt omhandler såkalt «mange bekker små-lovbrudd». Dette er lovbrudd som hver for seg ikke fremstår som alvorlige, men som samlet sett får alvorlige konsekvenser i et nasjonalt perspektiv. Eksempler som trekkes frem er brudd på utslippstillatelser og ulovlig uttak av jord og masser.

Det er ikke alltid umiddelbart opplagt for en politijurist å forstå hvilke konsekvenser lovbrudd har for miljøet, så en oppfølging av dette krever tett samarbeid med «relevant tilsynsmyndighet».

«Politiet skal ha en større oppmerksomhet mot lovbrudd hvor konsekvensene av mange lovbrudd samlet sette kan være store», heter det i intervjuet.

Naturvernforbundet er blant dem som har ører og øyne åpne for miljøkriminalitet. Med føringene fra Riksadvokaten kan det bli lettere å argumentere for dypere undersøkelser og faktainnhenting når miljøkriminalitet varsles eller anmeldes.

Er du interessert i Miljøkriminalitet, vurderinger og konkrete saker, kan du gratis abonnere på Miljøkriminalitet, se miljokrim.no