Kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark

Naturvernforbundet tar avstand fra liberalisering i lovverket og tiltak som medfører økt motorferdsel i naturen.

Det er gjennomført høring angående kommunale retningslinjer for scootertransport til private hytter i Stjørdal. Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker vil gi sterk støtte til Kommunedirektørens forslag om å opprettholde nåværende ordning.

Naturvernforbundets høringsuttalelse er gjengitt nedenfor:

 

Kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark

Høringssvar fra Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker

 

Generell bakgrunn

Som en generell bakgrunn for vår holdning til saken vil vi kort oppsummere den utviklingen i motorisert ferdsel som har skjedd i norsk natur i de senere år.

På grunn av en bekymringsfull økning av motorferdsel i naturen, vedtok Stortinget i 1977 «Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag». Loven satte et generelt forbud mot motorferdsel i utmark, men det kunne gis dispensasjon til noen nødvendige formål. Det viste seg imidlertid snart at både antall snøscootere og omfanget av ulovlig kjøring økte sterkt. Samtidig hindret ressursmangel myndighetene i å føre et effektivt oppsyn. Fra snøscooterhold ble det også etter hvert øvd et sterkt politisk press for liberalisering av loven. Dette medførte at loven i 2015 ble revidert slik at kommunene fikk anledning til å opprette egne løyper for fri scooterkjøring. Det ble hevdet at dette ville redusere den ulovlige kjøringen. I dag ser vi at antall scootere og trafikken i de lovlige løypene har økt som forventet. Men vi ser at den ulovlige kjøringen utenom løypene også har hatt en sterk økning, stikk i strid med hva en trodde på forhånd. Mye av denne kjøringen har preg av ren «villmannskjøring». Utviklingen har vært til skade for det tradisjonelle friluftslivet og medført forstyrrelser for dyrelivet. Konflikten mellom det tradisjonelle friluftslivet og den motoriserte ferdselen i naturen har mange steder skapt markerte skillelinjer og konflikter i befolkningen. Ulovlig motorferdsel i naturen er miljøkriminalitet, og en må vel kunne si at det hele har gått over styr når temperaturen noen steder har blitt så høy at en begår hærverk på parkerte kjøretøyer tilhørende Statens Naturoppsyn på oppdrag. 

I tillegg til de nå forliggende forslag til endringer i regelverket, er det annonsert at det også vil bli fremmet forslag til ytterligere liberalisering av loven i Stortinget, og at mange kommuner har planer om å anlegge flere scooterløyper. En må uvilkårlig spørre om hvor det til slutt skal ende. Uansett, de tapende partene i denne utviklingen er friluftslivet og naturen. Og dette skjer på tross av at et klart flertall i det norske folk er imot den pågående liberaliseringen av motorferdsel i naturen. Det er blitt utført mange meningsmålinger om dette, og de aller fleste av dem viser at et klart flertall i befolkningen er mot økt motorferdsel.

På denne bakgrunn vil vi i Naturvernforbundet ta avstand fra all liberalisering i lovverket og tiltak som medfører økt motorferdsel i naturen.

 

Kommunale retningslinjer for scootertransport til private hytter i Stjørdal

I dag kan en få dispensasjon for inntil 10 turer per sesong når avstanden mellom bilvei og hytte er minst 2,5 km. Utvalg Plan og Miljø forslår nå at kravet om minsteavstand bortfaller, og likeså at kravet om maks 10 turer pr. sesong avvikles og settes til ubegrenset. Ordlyden i det nye forslaget er at kommunestyret etter søknad kan gi tillatelse til bruk av snøscooter for «eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ikke ligger tilknyttet brøytet bilveg».

Dette forslaget legges ut på høring sammen med Kommunedirektørens forslag som går inn for at nåværende ordning opprettholdes, altså at det fortsatt kan gis dispensasjon for inntil 10 turer med snøscooter per sesong til egen hytte dersom kjøreavstanden til hytta er mer enn 2,5 km.

Kommunedirektøren begrunner dette bl.a. med at opplevelse av stillhet og ro er viktig for mange når de ferdes i naturen. Økt motorferdsel vil både være en belastning på natur og dyreliv, og også være en forstyrrelse for friluftslivet. Kommunedirektøren antar videre at frislipp vil medføre flere snøscootere i utmark og turområder, noe som vil øke kjøreaktiviteten og også øke risikoen for ulovlig kjøring.

Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker vil gi sterk støtte til Kommunedirektørens forslag om å opprettholde nåværende ordning.

I samfunnsdelen til kommuneplan for Stjørdal som ble vedtatt 5. november 2020 står det bl.a. at Stjørdal skal være «en foregangskommune innen klima- og miljøtiltak», og videre at «Størdal kommune skal ha en bærekraftig forvaltning av natur og naturmangfold». Naturvernforbundet mener at forslaget om motorferdsel fra Utvalg Plan og Miljø ikke er i samsvar med denne målsettingen.

Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker
Ellen Andersson, Leder