Kommunestyret i Orkdal vedtar full utbygging i Orkdalsfjorden av ny regionhavn

Vedtaket i Orkdal kommunestyret om utvidelse av havn i Orkdalsfjorden innebærer en full utbygning av havna i samsvar med Trondheim Havns ønsker. Det positive er at det ligger flere miljømessige forutsetninger som må etterkommes før en eventuell utbygging

Havneutbygging i Orkdalsfjorden.

Kommunestyret i Orkdal vedtok i møtet 29. oktober å åpne for en havneutbygging i tråd med Trondheim havns søknad. Sjøl om dette ikke er i henhold til Naturvernforbundets ønsker, noterer vi allikevel at det i vedtaket ligger flere miljømessige forutsetninger. Som en del av rekkefølgebestemmelsene skal det gjøres undersøkelser av bunnsegmentene for forekomst av tungmetaller, samt at utbyggingen også må vurderes ut fra beskyttelsesregimet for nasjonale lakseelver, i dette tilfelle Orkla. Det pålegges også utbygger som en del av rekkefølgebestemmelsene å utarbeide en helhetlig miljøplan for hele elvedeltaet som inneholder vurderinger av muligheter for kompensasjon og restaurering av naturtyper og viltområder. Det kreves også kartlegging og tiltak mot støy, samt en trafikkløsning ved bygging av en «miljøtunnel» som l for store områder legges under vann. Naturvernforbundet har også spilt inn et forslag om en «Grønn havn». I dette ligger et ønske om at nødvendig energi for å drifte havneanlegget skal komme fra elektrisk og fornybar energi.