Krever stans i anleggsarbeidet grunnet hubrofunn

Hubro finnes på Sørmarkfjellet. Det dokumenteres i Hubrorapporten fra Universitetet nord som vi etter press endelig har fått tilgang til. Nå krever vi stans i anleggsarbeidet.

Etter press fra Naturvernforbundet i Trøndelag, Norges Naturvernforbund og Norsk Ornitologisk Forening fikk vi endelig tilgang på den rapporten som er skrevet om hubro i Sørmarkfjellet som Trønderenergi har holdt igjen i flere dager. Etter å ha stilt krav overfor NVE har vi nå fått rapporten. Den er laget av Nord Universitet og beskriver at det er påvist hubro i konsesjonsområdet der Trønderenergi (ved Multiconsult, Tore Løkke AS, Veidekke AS og Berre Nielsen AS) driver med hogst og sprengning. 

Sarepta Energi AS fikk i 2013 konsesjon til utbygging i Sørmarkfjellet, de fikk videre konsesjon til utvidet planområde i 2016, og konsesjonen benyttes nå av Trønderenergi Vind. I begge vedtakene påpeker OED at det ikke er påvist hubro i planområdet, men nå vet vi at det er feil. Vi mener at konsesjonen er basert på ufullstendige opplysninger om naturmangfold. Hubro er en rødlistet art som er svært sårbar for forstyrrelser, derfor mener vi at dette er av vesentlig betydning for konsesjonstillatelsen. 

– Det er horribelt at Trønderenergi nå hogger seg inn i dette området hvor det lever hubro. Samtidig valgte selskapet å holde igjen en rapport om saken i flere dager. Det er nå på høy tid at det settes en stopper for all aktivitet i området inntil konsekvensene for det sårbare naturmangfoldet i området er skikkelig kartlagt, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

– Når utbyggernes natur-registreringer ikke en gang finner Norges største ugle, hva har de da funnet av insekter, lav, moser og andre små arter som utgjør den store delen av det biologiske mangfoldet, spør Lundberg.

Det vil bli gjort flere undersøkelser for å finne ut hvilken betydning Sørmarkfjellet har for hubroen. Når det gjelder anleggsarbeidet sier Trønderenergi som svar på rapporten at

-Vi vil fortsette arbeidet som planlagt med atkomstvei da det vil gå en stund før anleggsarbeidene kommer opp på selve fjellet. Inntil videre vil vi ikke ha helikoptertrafikk knyttet til kraftledningsbygging nord for Hestdalsvatnet. Dette bekreftes av at de har fortsatt både med hogst og sprengninger også uka etter at de mottok rapporten, og stadig holder på.

Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening krever i brev til NVE at anleggsarbeidet som kan skade hubroen stoppes umiddelbart.