Krever tiltak for transport, luftkvalitet, støy og parkområder.

Naturvernforbundet kan ikke se at det ligger tiltak i planforslagene som medfører en bedre tilrettelegging for kollektivreisende enn situasjonen i dag, heter det i høringsuttalelsen om sentrumsplan for Stjørdal.

Bladet skriver 13. juli om Naturvernforbundets innspill til sentrumsplanen: Vil forlenge gågata i sentrum 

Høringsuttalelse områdereguleringsplan Stjørdal sentrum

Vi viser til høring angående områdereguleringsplan 1-251 for Stjørdal sentrum. Naturvernforbundet vil komme med følgende merknader angående transport, luftkvalitet, støy og parkområder.

MANGLENDE MÅLOPPNÅELSE TRANSPORT

En målsetning for sentrumsplanen er i saksdokumentene formulert slik: «Å redusere transportarbeidet / transportbehovet med bil ved å bygge by / bygge tettere.» Videre er det angitt denne prioriteringen av trafikk i sentrum: «1. Gående 2. Syklende 3. Kollektivtransport 4. Næringstrafikk 5. Persontrafikk».

Dette er en målsetning og prioriteringer som Naturvernforbundet støtter fullt og helt. Dessverre er det uklart hvordan de fremlagte forslagene til sentrumsplan faktisk ivaretar dette. Forventede trafikktall som ble presentert på informasjonsmøtet om trafikk 29/5 viste en kraftig økning i bilbruk, og det ble fra kommunens representanter sagt at man heller ikke har beregnet konkrete effekter på biltrafikk av tiltak i planen. Vi har heller ikke sett noen dokumentasjon på økt andel sykkeltransport eller gående. Dette tilsier at planforslagene ikke er egnet til å nå det målet som er formulert og vedtatt, i beste fall er graden av måloppnåelse uklar. Som et minimum burde det vært gjort konkrete beregninger av trafikkutviklingen for alle de nevnte transportformene i 5-punktsprioriteringen, med målbare vurderinger av hvordan ulike elementer i planforslagene virker inn på denne utviklingen.

Naturvernforbundet støtter forslaget om forlenget gågate i Kjøpmannsgata mellom Stokmovegen og Krogstads veg (alternativ A). Det er et tiltak vi anser som positivt for fotgjengere. I tråd med at gående skal være prioritert øverst er det overraskende at dette elementet ikke er del av de to hovedalternativene D og E, men er presentert som et eget tilleggsforslag. Som det fremgår nedenfor har forlengelse av gågaten også positive effekter for luftkvalitet og støy.

Det er positivt med de nye delstrekningene av sykkelfelt som er inntegnet (plansjer «Sykkelfelt» og «Hovednett Sykkel» infomøte 29/5). Naturvernforbundet mener det er svært viktig å etablere sammenhengende traseer for syklende. ­Gjennomføring av sykkelfeltene må prioriteres. Vi vil peke på et problemområde i sørlige del av Innherredsvegen. Det er i dag ikke noen god løsning for hvordan syklende som kommer fra gang/sykkelbruen eller fra gang/sykkelvei under jernbanen tar veien videre i Kjøpmannsgata eller Innherredsvegen. 

«Bedre tilrettelegging for kollektivtransport» er et resultatmål i det vedtatte planprogrammet. Naturvernforbundet kan ikke se at det ligger tiltak i planforslagene som medfører en bedre tilrettelegging for kollektivreisende enn situasjonen i dag. Tvert imot vil forslagene i Alternativ E (komiteens innstilling) innebære en dårligere situasjon for kollektivreisende enn i dag. Her foreslås det å flytte det sentrale busstoppet fra torget til Kjøpmannsgata. For reisende som skal til «sentrumskjernen» (gågate, kulturhus eller kjøpesenter) betyr dette at man må krysse en ekstra vei før man er på torget. Dette er altså en plassering som etablerer en ekstra barriere og er ikke gunstig med tanke på målet om å prioritere kollektivreisende.

Et forhold som selvsagt har betydning for bilbruk til/fra sentrum er tilgangen på parkeringsplasser. Parkeringsnorm kan brukes som et verktøy for å begrense bilbruken, som er en erklært målsetning for planen. Sammen med tiltak som styrker kollektivtransport og legger til rette for sykkelbruk vil dette ikke gjøre det mindre attraktivt å reise til Stjørdal sentrum, men endre hvilke transportformer man bruker. Naturvernforbundet støtter de foreslåtte parkeringsnormene i Alternativ E, som setter krav om færre p-plasser for bolig, kontor m.m. enn i rådmannens forslag (Alternativ D). Naturvernforbundet mener det skal fastsettes ikke bare et minimum, men også et maksimum, og at man her kan benytte maksimumstallet i rådmannens forslag. Normalt vil utbyggere legge seg på minimumsnivået ettersom dette betyr økonomiske besparelser.  

LUFTKVALITET: OVERSKRIDELSER AV SVEVESTØV

Vi merker oss denne vurderingen fra konsulentselskapet COWI i temautredningen om luftkvalitet: «Med bakgrunn i de trafikktallene som er beregnet må det forventes at det enkelte dager vinterstid vil være overskridelser av svevestøv tilsvarende gul sone i henhold til retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen, T-1520/2012/3/.»

I temautredningen beskrives et Alternativ 2 som trolig vil «medføre noe lavere luftforurensning i sentrumsområdet som følge av mindre trafikk». Alternativet er oppsummert slik: «De mest omfattende endringene er utvidelse av gågata vestover til rådhuset, stenging av Stokkmovegen over torget for ordinær trafikk og åpning av Yrkesvegen til Ole Vigs gate.»

Naturvernforbundet mener det er avgjørende at planen innrettes slik at den i størst mulig grad bidrar til god luftkvalitet i sentrum. Vi støtter derfor tiltakene som ligger i dette Alternativ 2.

Temautredningen om luftkvalitet påpeker videre at det er foreligger en del usikkerhet. Det gjelder først og fremst luftutvekslingen i gatene der det planlegges sammenhengende høyhus, men også hvordan utslipp fra flyplassen kan påvirke sentrum. Naturvernforbundet mener det må gjøres konkrete utredninger og målinger av dette, og det må kreves at Avinor finansierer undersøkelsene av utslippene fra flyplassen.

STØY: MAKSGRENSE FOR STØY I AVVIKSSONE MÅ IKKE OVERSTIGE 68 DB LDEN

Det er dokumentert at støy har stor betydning for folkehelsen, og det er derfor viktig at offentlige planer setter krav som begrenser støy og pålegger avbøtende tiltak for å dempe støybelastning. Støykrav er viktig for bymiljøet.

Naturvernforbundet er svært kritisk til forslaget i Alternativ E om å øke maksgrense for støy i avvikssonen fra 68 til 70 dB Lden. Dvs. at man tillater støyfølsom bebyggelse med inntil 70 dB Lden fra veistøy på fasade. Da er Alternativ D, som setter grensen ved 68 DB Lden, å foretrekke.

Temautredning støy viser for øvrig at forlengelsen av gågata vestover, som omtalt tidligere, vil ha en positiv effekt ved å redusere støynivået i området.

PARKOMRÅDER: BEVAR EKSISTERENDE TRÆR

Det er vel bred enighet om at parkområder betyr mye for bymiljøet. Naturvernforbundet mener det er viktig at parkene også har trær og større vegetasjonsbelter. Derfor er det påkrevd å ta vare på forekomstene av store trær, som i Rådhusparken. Av hensyn til slik vegetasjon er det også viktig at flere parkområder ikke graves ut og underbygges med parkeringskjeller. Naturvernforbundet støtter videre det som står i planbeskrivelsen av 21.11.17 om at tverrsnitt for evt. nye gater tilpasses slik at man kan ta vare på eksisterende trær og at de gamle hestekastanjetrærne i Kjøpmannsgata 2 må bevares.

Med hilsen
Morten Harper
Leder Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker