Kritisk til ny E6 nordover

Forslaget om ny E6 fra Kvithammar til Åsen medfører svært stor miljøskade og er i strid med byvekstavtalens forpliktelser. I stedet burde man prioritere en oppgradering av jernbanen, og få mer av transporten over på skinner.

Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker og Naturvernforbundet i Trøndelag har levert en felles høringsuttalelse til reguleringsplanen for ny E6 Kvithammar – Åsen. Veistrekningen ligger i Stjørdal kommune.

Naturvernforbundet er meget kritisk til planene, og mener det også er mangler ved beslutningsgrunnlaget. 

Uttalelsen påpeker at den planlagte motorveien med fire felt og 110 km/t vil føre til økt biltrafikk, i strid med byvekstavtalen og klimamålsetninger. Naturvernforbundet er ikke uenig i at gamle E6 gjennom Langstein er «utdatert» og bør erstattes, men det må gjøres på en måte som ikke motarbeider, men fremmer nullvekstmålet i byvekstavtalen. Dette kan best gjøres ved i første omgang å prioritere en oppgradering av jernbanen, og få mer av transporten over på skinner. 

Fra Kvithammar til Holan og i Langsteindalen, er traseen lagt gjennom verdifulle kulturlandskaper. Veien vil medføre stort beslag av dyrka mark. Det mangler dessuten en systematisk kartlegging som dokumenterer tilstand og konsekvenser for vassdrag og økologi i hele det berørte nedbørfeltet.

Naturvernforbundet mener tiltaket samlet sett medfører svært stor miljøskade.

Les hele høringsuttalelsen.