Kritisk til Øvre Arnstadåsen boligforslag

Av hensyn til jordvernet mener Naturvernforbundet at reguleringsplanen ikke bør vedtas slik den er foreslått.

Uttalelse fra Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker

Vi viser til høring angående reguleringsplanforslag 3-048 Øvre Arnstadåsen boligområde på Skatval, sak 3-048.

Av hensyn til jordvernet mener Naturvernforbundet at reguleringsplanen ikke bør vedtas slik den er foreslått. Vi vil også påpeke at planen medfører nedbygging av et viktig friluftsområde.

Naturvernforbundet arbeider for langsiktig og bærekraftig forvaltning av ressursene i tråd med naturgrunnlaget. Bevaring av de knappe matjordressursene er en del av dette.

Nedbygging av dyrket mark blir i enkelte sammenhenger brukt som argument for nydyrking blant annet av myrområder og andre verdifulle naturområder. Det vil medføre negative naturinngrep. Også av den grunn er det viktig å ta vare på de foreliggende arealene med dyrket mark.

Vi merker oss at planforslaget for Øvre Arnstadåsen boligområde medfører ifølge saksfremlegget nedbygging av rundt 4 dekar fulldyrket jord til boliger og tilhørende infrastruktur (veier).

Vi ser i dokumentene at jordbruksarealet er blitt omregulert i kommuneplanens arealdel, men det vesentlige i vurderingen må være at området er godt egnet til å være dyrket mark. Videre har det kommet tydeligere retningslinjer fra statlig hold om kommunenes ansvar for å sikre jordvernet, som endrer forutsetningene for kommuneplanen.

Den siste tiden er det foreslått og/eller vedtatt flere boligprosjekter som bygger ned dyrket mark i Stjørdal. En slik utbygging bit-for-bit legger over tid beslag på betydelige arealer. Dessuten har Stjørdal kommune relativt nylig vedtatt en reguleringsplan for E6 Kvithammar–Åsen som medfører omfattende nedbygging av dyrket mark på Skatval. Likeledes vil utbyggingen av E6 fra Værnes og sørover bygge ned et betydelig landbruksareal på Hell. I lys av dette bør Stjørdal kommune være særlig restriktiv mot ytterligere nedbygging av dyrket mark.

Vi vil også uttrykke bekymring over nedbyggingen av friluftsområder, og viser til saksfremleggets konstatering av at planforslaget «fører til en nedbygging av friluftsområde klassifisert som svært viktig friluftsområde».

Ellen Andersson /s/

Leder Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker