Lokallagets årsmøte 13. mars på Orkdal Videregående skole

Her kan du lese foreløpig utkast til saksdokumenter

 

Sakliste årsmøte 2011

NATURVERNFORBUNDET I Orklaregionen

Tid: 13.3.2012

Sted: Orkdal videregående skole

Sak 1 Valg av møteleder og referent

Sak 2 Godkjenning av innkalling

Utlyst i lokalavisa ST , samt skriftlig til registrerte medlemmer

 

Sak 3 Godkjenning av dagsorden– saker til eventuelt?

Sak 4 Årsmelding

Sak 5 Forslag til aktivitetsplan

Sak 6 Regnskap og budsjett

Sak 7 Valg

 

 

Sak 8 Eventuelt

Årsmelding 2011

Styret har i 2011 hatt 5 styremøter og har hatt følgende sammensetning

Leder: Knut Bonvik

Nestleder Mads Løkeland

Kasserer: Steve Halsetrønning

Styremedlem: Livar Ramvik

Styremedlem: Asbjørn Solberg

Styremedlem: Nina Therese Helgemo, som sluttet etter 1. halvår i forbindelse med utenlandsstudier.

Medlemmer:

Lokallaget hadde ved utgangen av året 90 betalende medlemmer, og har hatt en jevn vekst  frå 60 ved lokalavdelingas oppstart for tre år sida, til 90 ved utgangen av 2011.

Økonomi.

Regnskapet for 2011 viser et driftsoverskudd på kr. 5640,43. Inntektene kommer hovedsaklig fra annonser på vår hjemmeside, samt del av medlemskontingent. Se for øvrig vedlagt revidert økonomisk rapport.

Budsjett 2012.

Se vedlegg.

Saker vi har jobbet med:

Grytdalen og Songlieiendommen.

De største sakene er en videreføring av prosjekter oppstartet i 2010.

Dette gjelderi første rekke  framtidig drift av Songlieiendommen og Grytdalen i Orkdal. Naturvernforbundets målsetting er fortsatt offentlig eie, med økt fokus på vern , ikke bare av natur men også dyre og fuglevern.

En delegasjon bestående av Mads Løkeland , Steve Halsetrønning, Lars Haltbrekkenog ordføreren i Orkdal Gunnar Lysholm, fikk audiens hos statssekretær Heidi Sørensen i Oslo, og et orienteringsmøte på Songlia i august, hvor representanter fra lag og organisasjoner deltok, ble avsluttet på kommunesenteret med naturfotograf Arne Narva som for 360 tilhørere sørget for en uforglemmelig kveld.

Vi har hatt et utmerket og tett samarbeid med Grytdalens venner.

Det planlagtesalgetav eiendommen er nå stoppet, men vi venter fremdeles på en tilbakemelding fra berørte departementer om muligheten for et fortsatt offentlig eie med kanskje lokal kommunal forvaltning.

Med støtte til initiativet fra Orkdalsregionens 10 kommuner, Bondelaget i Sør Trøndelag og en rekke miljøorganisasjoner har saka fått brei politisk oppslutning regionalt.

Fotoutstilling

Vi hadde utstillinga ”Truet natur i Trøndelag” på OTI-senteret i august.

Vindkraftmøte og utstilling i Hemne

Hemne er utafor området til lokallaget, men vi bidro med å henge opp fotoutstillinga i Hemne folkebibliotek og bidro med innledning om/mot vindkraft.

Gruveforurensning

Vi har også engasjert oss i gruveforurensningene på Løkken, blant annet ved et større møte i 2010. Staten har nå bevilget 200 millioner til prosjektet, men det er fremdeles en diskusjon om måten forurensningene skal fjernes på . Staten ønsker i utgangspunktet kalking og tildekking, men det er vel etter det en nå skjønner rensing – gjenvinning av tungmetaller som er mest aktuelt. Dette for de det nå ikkje bare på Løkken, men også fleire steder jobbes med ny gruveaktivitet.

Orkdal 2040, ny godsterminal.

Et sentralt emne i dette prosjektet var fortsatt vern av Råbygdfjæra, siste rest av et større våtmarksområde. Første runde er nå vunnet, men planer om at området skal få status som sentral havn for godstransport i Midt-Norge skaper utfordringer.

Lokallaget har lansert grenseområdet mellom Orkdal og Skaun (Storsand) som eg mulig lokaliseringsalternativ.

Problemer med deponi av silikastøv

Naboer har engasjert naturvernforbundet i forbindelse med et deponi av Silicastøv frå Thamshavn Verk på Orkanger. Vi har sendt brev til KLIF , og det varsles nå tiltak for å bedre forholdene.

Uttalelser om vindmøller og kraftlinjer

Vi har avgitt fleire høringssvar på konsesjonssøknader om vindmølleparker og tilhørende kraftlinjer.

Ny trase for E39

En ny trase for E39 medfører store naturinngrep i deler av kommunen . Vi har avgitt høringsuttalelser og skrevet innlegg i lokalavisa om problemer rundt trasevalget

Orkdal 2040 (eller var det i forrige periode?)

Lokallaget har engasjert seg med flere høringsuttalelser i dette planarbeidet.

Media

Lokallaget har vært sterkt synlig i media, særlig sammen med Grytdalens venner om Grytdalen/ Songli, men også med mange leserinnlegg og andre innslag om veg vindkraft og kraftlinjer.

Planlagte aktiviteter i 2012

Fleire av de beskrevne prosjekter er ikke avsluttet , og vil kreve betydelig oppfølging også i 2012.

I tillegg har vi søkt om å arrangere landsmøtet i 2013. Dette vil i tilfelle kreve en del planleggingsarbeid allerede i 2012.

Valg.

Leder: Knut Bonvik

Nestleder Mads Løkeland

Kasserer: Steve Halsetrønning

Styremedlem: Livar Ramvik

Styremedlem utpekt av Orkdal natur og ungdom

Det foreslås gjenvalg på samtlige for 1 år.

Vi ønsker imidlertid flere styremedlemmer, og savner spesielt kvinner.

Styret ønsker gjerne forslag på nye styremedlemmer.

Vi må også ha en valgkomite, og ønsker forslag på kandidater

Eventuelt