Lokalpolitikerne i Trøndelag bryter FNs konvensjon om biologisk mangfold

Vi tåler ikke et nytt tiår med neglisjering av naturen. Årsmøtet i Naturvernforbundet i Trøndelag er svært bekymret for fremtiden til den trønderske naturen om arealødeleggelsene får fortsette som nå.

Det har vært et politisk mål å stanse tapet naturmangfoldet i Norge innen 2020. Norge skrev i 2010 under de 20 Aichi-målene som FNs konvensjon om biologisk mangfold inneholder. Målene omhandler alt fra å forhindre utryddelse av arter til å redusere forurensning og ta vare på økosystemer som er livsviktige for oss mennesker. Norge har ikke innfridd noen av målene.

Ifølge FNs konvensjon om biologisk mangfold skulle vi ha restaurert 15 prosent av forringet natur innen 2020. Dette er spesielt aktuelt for myr, der Europa har tapt halvparten av arealet de siste 50 årene. Norge er dessverre ikke i nærheten av å nå dette målet om restaurering. I Trøndelag har man hatt et restaureringsprosjekt der man har brukt 600 millioner på restaurering av skytefeltet på Hjerkinn. Samtidig er det blitt betalt ut enorme summer i grønne sertifikater til vindkraftutbyggere som har fått rasert store deler av den inngrepsfrie trønderske kyst- og fjellnaturen, inkludert myrområder.

I Norge står hver femte art på rødlista over utrydningstrua arter. Mange av disse artene er direkte truet av utbygginger som pågår i trøndersk natur. Leveområdene til hubro og andre rødlista arter har blitt kraftig redusert bare det siste tiåret. Bit for bit utbyggingen er dramatisk. Hva skal de trønderske politikerne gjøre med dette?

Det er bygget eller under utbygging vindkraftanlegg i følgende områder/kommuner: Flatanger, Selbu, Frøya, Hitra, Vikna, Nærøy, Roan, Åfjord, Snillfjord, Ørland,

Naturvernforbundet er spesielt skuffet over at selskapet Trønderenergi, som er eid av trønderske kommuner, står bak den største andelen av viktig natur som har gått tapt i fylket de siste årene. Med alle de vindkraftanleggene som har fått konsesjon og som er under planlegging, så vil Trønderenergis aktivitet føre til tap av 122 km2 inngrepsfri natur. Det er nesten like mye som det totale tapet av INON-områder (inngripsfrie områder i Norge) i hele Trøndelag i perioden 2003 – 2008.

Det er helt urealistisk å tro at vi kan fortsette med det enorme arealforbruket og naturødeleggelsene vi har i dag og fortsatt se for oss en bærekraftig fremtid. Tapet av naturmangfold får alvorlige konsekvenser for oss alle.

En av årsakene til at det fortsatt blir ødelagt store områder med viktig trøndersk natur hvert år er manglende politisk vilje samt kortsiktig og feil prioritering i kommunene.

Dette kan trønderske politikere gjøre noe med!