Masseproblemer for veiprosjekter for ny E39 og Rv.714

Statens Vegvesen har fremmet en søknad til Snillfjord kommune om avvik fra gjeldende regulerinsplan for ny riksvei 714 med en måneds svarfrist, for å omgjøre planlagt tunell til en gigantisk skjering. Det en i praksis gjør er å forsøke å løse et problem på ny E39 i Orkdal ved store naturinngrep i Snillfjord.

Fra Selberg Arkitekter AS, på vegne av Statens vegvesen og entreprenørfirmaet Johs. J. Syltern AS, har Snillfjord kommune i notat av 17.12.2012 mottatt søknad om midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan for Fv714 Stokkhaugen – Sunde, parsell Orkdal grense –Melvatnet. Formålet med dispensasjonssøknaden er å endre tidligere regulert tunnel – Våvatntunnelen, til skjæring.

Området ligger i Snillfjord kommune , og som nabokommune gjør Rådmannen i Orkdal følgende vurdering:

Følgende forhold er viktige i denne sammenhengen:

Inngrepet vil bli meget omfattende og vil virke estetisk svært skjemmende Fjellskjæring på inntil 30 meter mot sørvest er svært omfattende

En åpen skjæring vil bli et fysisk hinder/stengsel i forhold til ferdsel i området Området er et mye benytta utfartsområde for hele regionen både sommer og vinter

Skjemmende sikringsgjerder vil også ha et vedlikeholdsbehov

Ved gjennomføring av opprinnelig plan med tunnel vil faktisk tilgjengeligheten til fjellterreng og vatn bli bedret i forhold til hva den er i dag.

I notatet fra Selberg Arkitekter sies det i pkt. 3.7 Friluftsliv at det i planområdet ikke er noen turtraseer eller lignende. I og med at hele området er et mye benytta utfartsområde for en region, er denne vurderinga noe enkel.

Saken er altså sent til utvalgte høringsinnstanser med ønske om middlertidig dispensasjon fra eksisterende reguleringsplan, vel vitende om at endringen blir permanent.

Det viser seg vel at den traseen som egentlig skaper problemer er E39. Masse fra Harrangstunellen, som vil være felles for begge prosjektene, men som prosjekt tilhører E39, har nå vist seg å ha så dårlig kvalitet at den er lite egnet til den opprinnelige planen som var bruk på E39 fra Stokkhaugen til Høgkjølen. Saken er pinlig for Vegvesenet, og en prøver nå å ro seg i land ved å løse et problem i Orkdal ved store naturinngrep i Snillfjord kommune.