Massiv støtte for utvidet vern av Grytdalen og Songlieiendommen

De 10 kommunene i Samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen og Bondelaget i Sør Trøndelag er to av flere organisasjoner som nå slutter seg til Naturvernforbundet og Grytdalens Venners planer for framtidig drift for Songlieiendommen og Grytdalen. Les mere om uttalesen som nå legges til grunn for brev til Miljø og Fornyings og Administrasjonsdepartementet.

 

Til Miljøverndepartementet og Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet

 Framtida til Sognli forsøksgård og Grytdalen naturreservat i Orkdal og Snillfjord, Sør Trøndelag

Orkdalsregionen går inn for at Sognlieiendommen med sitt rike biologiske mangfold, historiske tradisjoner med miljømessig forvaltning siden 1920 og som senter for biologisk forskning siden 1954, også i framtida blir offentlig eid og kan fungere som et viktig område for forskning og friluftsliv. Vi ønsker Grytdalen som Norges første større referanseområde for biologisk mangfold og forskning.

Sognli forsøksgård har vært senter for biologisk forskning siden 1954, men nå er framtida uviss. De enestående mulighetene for variert biologisk forskning kan forsvinne, og den statlige Sognli­eien­dommen på 76 km2 kan bli solgt eller stykket opp.  Grytdalen naturreservat (40 km2) ligger delvis i Sognlieiendommen og delvis i Husdal statsallmenning.

Som statssekretær Heidi Sørensen uttrykte det 01.09.11:
“Det er sjelden vi har et så flott, verneverdig område hvor to kommuner og lokalbefolkningen ønsker mer vern. Siden det ikke har vært drevet jakt her på 50 år, vil det være egnet som et nasjonalt referanseområde for naturmangfold, med spesielt strenge vernebestemmelser. Jeg vil derfor undersøke mulighetene for å sikre området for framtiden.”
“Norge har ingen slike områder, men Sverige har flere. Hensikten er å kunne studere hvordan naturen utvikler seg med minimal menneskelig påvirkning.”

Vi viser også til Norsk institutt for naturforskning (NINA) som ser på Grytdalen som en god kandidat som referanseområde for biologisk mangfold og forskning, både på grunn av størrelsen, områdets kvaliteter når det gjelder mangfold og klimavariasjon, Sognligården som et lokalt senter og kort avstand fra faglige forskningsmiljø i Trondheim. Med Grytdalen som biologisk referanse­område knyttet til forskningsmiljøet i Trondheim og et mulig FN delsekretariat for biodi­versitet i Trondheim vil dette styrke Trondheimsregionen som et internasjonalt tyngdepunkt for biologisk forskning.

Våre krav og ønsker

  • Sognlieiendommen skal fortsatt være offentleg eid og lagt til rette for forskning, friluftsliv og naturopplevelser
  • Grytdalen som Norges første større referanseområde for biologisk forskning