Medlemsengasjement og aktivisering

En tidligere medlemsundersøkelse viste at en tredjedel av medlemmene kunne tenke seg å være mer aktive. Naturvernforbundet i Trøndelag har gått dypere inn i temaet.

Ulike nivå av medlemskap

Maser vi på medlemmene – eller ønsker de mer informasjon? Vi var usikre og ville gjerne vite mer om:

  • Hva legger medlemmene i det «å være aktiv»?
  • Hva motiverer mest for å delta på flere arrangementer eller ta på seg oppgaver og verv?
  • Hva er barrierene for å være mer aktiv?

Prosperastiftelsen er en frivillig organisajon hvor medlemmene bidrar med sin faglige kompetanse til å løse utfordringer for ideelle organisasjoner. Helt gratis! Oppdragene defineres i tre måneders prosjekter, og vi har vært så heldige at vi fikk et proft Prospera-team til å se på denne oppgaven.

De har nå presentert arbeidet sitt og laget en rapport. Funnene som presenteres bygger på en kombinasjon av spørreundersøkelse med 305 respondenter, som gav utfyllende svar – og intervju med 11 av medlemmene som sa seg villige til å stille opp på slike intervju.

Prospera-teamet bestod av flere fagområder, så deres anbefalinger omfatter både orgiastiske, praktiske og kommunikasjonsmessige momenter.

Engasjerte medlemmer og interessante aktiviteter

Utdrag fra Prospera-rapporten:

Våre data tyder på at NNV Trøndelags medlemmer er engasjerte i naturvern, miljøbeskyttelse, biodiversitet og klima. Flere av medlemmene er dessuten også medlemmer i flere natur- og miljøorganisasjoner med forskjellig grad av aktiv deltakelse. Medlemmene er opptatt av natur og miljø både internasjonalt og nasjonalt, men aller mest lokalt. Viktige årsaker for medlemskap er å støtte natursaker generelt og å bidra til forandring på lokalt og nasjonalt nivå.

Dataene våre tyder på at NNV Trøndelag har aktiviteter og arrangementer som er interessante for medlemmene, men likevel deltar litt over halvparten av de spurte medlemmene aldri på aktivitetene. Noe medlemmene savner er å vite konkret hvordan de kan bidra på ulike nivåer, og hva som kreves. Dette er en av barrierene vi har avdekket for deltakelse. NNV Trøndelag scorer godt på kommunikasjonen til sine medlemmer. Medlemmene opplever kommunikasjonen som god, viktig og nyttig. Det fremheves også noen forslag til forbedringspunkter rundt kommunikasjon, både veldig konkrete tiltak for å gjøre e-postutsendelsene mer spennende, samt forslag til kommunikasjonsflyt rundt arrangementer

Fra oppstartsmøte med Prospera-Stiftelsen. Fra venstre: Marina Gørtz og Anne Guri Solem (begge Naturvernforbundet) Gunn Elin trettsveen, Line Jørgensen, Lise Søvassli, Mona Lundereng, Tove Johnsen, Rita Aursøy.

For mye arbeid og tid?

Funnene tyder på at medlemmene har en oppfatning om at deltakelse i både aktiviteter og verv innebærer mye arbeid og tar tid. Vi mener NNV Trøndelag på en enkel måte kan synliggjøre og forenkle følgende:

  • Være tydelig på hva som forventes av medlemmene for engasjement
  • Tilpasse kommunikasjon til målgruppen man ønsker å nå
  • Tilby skolering og opplæring i verv og aktiviteter

Følgende punkter, eller tema, trekkes frem som de viktigste når det er snakk om hva som skal til for å øke aktivt engasjement:

  • En sak jeg brenner for (60,3 %)
  • Aktiviteter i lokalområdet mitt (47,9 %)
  • Faglige aktiviteter (41 %)

Prosperateamet valgte å fokusere på 1) en bevisstgjøring av de ulike rollene som aktive medlemmer kan innta og 2) hvordan NNV Trøndelag kan styrke kommunikasjonen til medlemmene, og har levert en handlingsplan for dette.

Markering av ferdig prosjekt med representanter fra Naturvernbundet og Prospera-teamet.

Tusen takk!

Prosera-teamet overleverte både en rapport, en handlingsplan, hele den kvantitative undersøkelsen og en rekke betraktninger som var utenfor oppdragsbeskrivelsen, men som er svært interessante for oss. Vi takker for tid, kunnskap og engasjement, og er allerede i gang med arbeidet.

Interessant for flere?

Selv om undersøkelsen kun er gjort blant medlemmer i Trøndelag, tror vi det er mye som er relevant også for andre deler av organisasjonen. Ta gjerne kontakt om dere er interesserte i å vite mer.