Mektig markering mot regjeringas håndtering av Fosen-dommen

Det er ett år siden Høyesterett slo fast at konsesjonene for utbygginga av vindindustrianlegg på Fosen, er ugyldige. Søndag kveld ble det holdt et støttearrangement på Byscenen i Trondheim.

Artist-freed

Tirsdag 11. oktober er det ett år siden Høyesterett slo fast at konsesjonene strider mot urfolkets rett til å beholde sin kultur, drive reindrift. Høyesterettsdommen er endelig, men regjeringen har ett år etterpå fremdeles ikke gjort noe for å oppheve konsesjonene.

– Vi har stått i denne prosessen i 20 år, men vi trodde seieren var oppnådd i fjor, sa John Kristian Jåma og Sissel Holtan, fra henholdsvis Nord-Fosen siida og Sør-Fosen sitje. Dessverre viste det seg at Olje- og energidepartementet gjør hva de kan for å komme seg rundt dommen. Det eneste som er gjort siden den klare dommen falt, er å sette i gang enda flere utredninger.

Denne utmattelsestaktikken har vært brukt gjennom hele perioden. Stadig flere utredninger og stadige repetisjoner av forklaringer på hvordan reindrift faktisk foregår har reindriftssamene vært nødt til å delta i. Det sliter, men alle innlederne ga uttrykk for at en fullsatt sal gir håp og styrke. Representanter fra reindriftsnæringa, fra poltitkk og organisasjonsliv var med og viste sin støtte.

Kulturelle innslag med sterk samisk identitet knyttet det hele sammen. Artistene som stilte opp var Georg Buljo, Gunnar Augland, Frode Fjellheim, Marja Mortensson, avsluttet med et fellesnummer; Sarakha viina.

Appellantene hadde alle samme beskjed til Storting og regjering: Dette er ikke en rettsstat verdig! Vindturbinene må ned og naturen restaureres!

Mari Boine æresmedlem i Naturvernforbundet

Naturvernforbundets landsmøte i april 2022 besluttet å utnevne Mari Boine og Finn Otto Kvillum til æresmedlemmer. Søndagens markering ble en fin anledning til å overrekke Boine et diplom og begrunnelsen for tildelingen.  Naturvernforbundets fylkesleder i Trøndelag Magne Vågsland stod for overrekkelsen.

I Naturvernforbundets vedtekter står det at «Personer som har gjort en fortjenestefull innsats for å fremme Naturvernforbundets formål, kan utnevnes til æresmedlem. Slik utnevning foretas av landsmøtet etter enstemmig innstilling fra landsstyret.» 

Mari Bone fikk utdelt diplom for sitt æresmedlemskap i Naturvernforbundet. Leder i Naturvernforbundet i Trøndelag, Magne Vågsland, stod for utdelingen.

Bakgrunnen for Mari Boines utnevnelse er hennes langvarige innsats for urfolks og naturens rettigheter.​ Hun er en verdensmusiker som har gitt et uvurderlig bidrag til samefolkets selvfølelse og kjærlighet til Sàpmi.  

– Boine skaper nydelig og kraftige uttrykk som fester seg i hjertene til folk med det sterke budskapet om urett mot urfolk og deres naturområder. Mari er en enestående ambassadør for urfolk over hele verden og løfter kampen mot naturødeleggelser i Sàpmi, heter det i begrunnelsen. 

Boine er et trofast medlem i Naturvernforbundet og bruker sin stemme til å bygge opp flere av organisasjonens naturvernsaker. Et eksempel er gruvedumping i Repparfjord, der en sterk folkelig bevegelse har satt verdensomspennende fokus på samiske rettigheter og ført til store gjennomslag. Her er har Mari Boine vært blant viktige pådrivere ved å spre kunnskap, skape inspirasjon og motivasjon for både unge og gamle gjennom sin formidling.  

Appellen fra Naturvernforbundet 

Holdt av Magne Vågsland, leder Naturvernforbundet i Trøndelag:

Takk for at Naturvernforbundet i Trøndelag får vere medarrangør for denne kvelden. Ein spesiell takk til Kari Merete Andersen som har gjort jobben. Tusen takk til alle artistar som stiller opp for å støtte!

Her er det gratis å kome inn, så hugs at de kan vipse til 771203.

Som alle veit, så er det til tirsdagen (11.10.2021) eitt år sidan Norsk Høgsterett slo fast at vindkrafta på Storheia og i Bjugn vart gjett konsesjon som ikkje lengre er gyldige. Dette fordi utbygginga er i strid med FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 27. Høyesterett i storkammer kom enstemmig til at rettighetene er krenket, og at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse derfor er ugyldige. Skjønnet om fastsettelse av erstatning for inngrepet ble av denne grunn nektet fremmet.

Litt om historia:

Storheia fekk konsesjon frå NVE i 2007.

I 2009 vedtok landsstyret i Naturvernforbundet å prioritere at Storheia skulle bli kystnasjonalpark. Som namnet tyder så har me i Trøndelag tatt kampen for å verne og ta vare på natur på alvor. Menneska er avhengig av levande og livskraftig natur. Derfor er det naturleg for oss å stå i lag med samisk reindrift for å hindre inngrep og at areal går tapt. Hadde Storheia blitt verna kunne reinen fått beita i fred kvar vinter.

I 2010 klaga Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag til OED på konsesjonen.

I 2015 sa Statkraft at dei ville droppe utbygging av vindkraft på Fosen. Då var det nesten så Naturvernforbundet i Trøndelag bestilte kaka. Men. Det er sikkert fleir som hugsar åssen politikarar i Åfjord, Trøndelag og på Stortinget heiv seg rundt og fekk staten til å gje Statkraft andre økonomiske vilkår og presse dei til likevel å bygge ut vindindustrianlegga.

I 2016 ga NVE godkjenning av at kraftverka i Roan og på Storheia kunne bli bygd med høgare effekt.

Utbygginga starta i 2017 utbygginga. Kvar dag etter det, har aktiviteten vore i strid med SP § 27.

Me likar å skryte av at Norge er ein rettsstat som er kjenneteikna av at den dømmande makta er skilt frå den politiske makta. I denne saka er stiller Storting og regjering seg over den dømmande makta. Ikkje nok med å ha politisk makt, gjennom Statkraft har makta også økonomisk interesse.

For Naturvernforbundet er det inga mellomløysning som er akseptabel. Turbinane på Storheia og i Roan skal ned.

Så er det nokon som trur at det blir mindre bruk av olje og gass om turbinane får surre og slå ihel fuglar og insekt. Slik det ser ut nå så er både kraftprodusentar og politikarar mest interessert i få opp forbruket for å forsyne datasenter og hydrogenproduksjon. Slik håper TrønderEnergi på prisen skal gå opp. Dei er sjølsagt sure for at dei ikkje har fått ta del i prisfesten i Sør-Norge.

Grønt skifte liksom! Mens drivkrafta er økonomisk vekst, later dei som at farga er grøn. Nå handlar det om å utnytte energi til låg pris. Snart kjem det nye kraftliner mot Sør-Norge og då vil prisen gå opp. Neste stopp er Finnmark og meir vindkraft!!

Takk til alle aktivistar. Utan aktivisme og idealistar kunne naturtapet vore endå høgare. Vi må bare stå på.