Miljøverndepartementet gir Miljødirektoratet i oppdrag å kartlegge og vurdere det faglige grunnlag for å utvide Grytdalen naturreservat

En delegasjon fra Naturvernforbundet, NINA, Grytdalens Venner og berørte kommuner var i mai i møte med Statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima og Miljødepartementet om utvidet vern av. Grytdalen. Nå sendes prosjektet over til Miljødirektoratet for vurdering.

Oppdragsbrev knyttet til Songlieiendommen/Grytdalen naturreservat, Orkdal og Snillfjord kommuner, Sør-Trøndelag fylke

Vi viser til brev datert 27. mai 2014 til Orkdal kommune m.fl. fra statssekretær Lars Andreas Lunde. Med bakgrunn i dette brevet gir departementet følgende oppdrag til Miljødirektoratet:

1) Kartlegge og vurdere om det er faglig grunnlag for å utvide Grytdalen naturreservat. I vurderingen skal det for det første vurderes om det er faglig grunnlag for en utvidelse av naturreservatet på det statseide arealet. Det skal også vurderes om det er faglig grunnlag for ytterligere utvidelse gjennom frivillig skogvern på tilgrensende privateid areal, i tillegg til det arealet som inngikk i direktoratets skogverntilråding til departementet av 2. september 2014.

2) Gjennomføre en faglig vurdering av om Grytdalen naturreservat egner seg for etablering som et mulig nasjonalt naturfaglig referanseområde for forskning på arts- og økosystemnivå innenfor rammene av gjeldende verneforskrift. Det skal også vurderes om formalisering av dagens frivillige jaktforbud i Grytdalen er en betingelse for etablering av et slikt referanseområde, og om det eventuelt er nødvendig å utvide forbudet til å gjelde hele den statseide delen av reservatet. Det skal også vurderes om det ut fra et faglig grunnlag er nødvendig å innføre restriksjoner på annen aktivitet, som for eksempel på beite og ferdsel, dersom et slikt referanseområde skal opprettes. I vurderingen skal det inngå en overordnet analyse av hvilke typer forskningsprosjekter som kan være faglig relevante å iverksette i et slikt referanseområde.

3) Gi en vurdering av hvilke konsekvenser innføringen av et eventuelt totalt jaktforbud vil få for virksomheten som Sør-Trøndelag Jeger- og fiskerforbund har i dag for trening av hjorteviltjegere på Songli. Vurderingen skal også så langt det er mulig, belyse konsekvenser for rekruttering og trening av hjorteviltjegere generelt i fylket/regionen.

Brev fra statssekretær Lars Andreas Lunde etter møte 14.mai:

Oppfølging av møtet om Songlieiendommen og Grytdalen naturreservat, 14. mai 2014

Jeg takker for møtet den 14. mai 2014, der dere presenterte synspunkter på den framtidigeforvaltningen av Songlieiendommen og Grytdalen naturreservat. Over halvparten aeiendommen er i dag vemet som naturreservat og gjennom dette sikret en varig beskyttelse, slik at de store naturverdiene også vil kunne oppleves av våre etterkommere. Det har eksistert et frivillig fastsatt jaktforbud i deler av området i ca 60 år, og mange ønsker at dette jaktforbudet videreføres. Jeg vil derfor be Miljødirektoratet vurdere behovet for enendring av verneforskriften. Denne vurderingen vil ta utgangspunkt i en faglig vurdering avbehovet for et formalisert jaktforbud, herunder områdets egnethet som referanseområde.

Grytdalen er et av de større barskogreservatene i Sør-Trøndelag og i landet som helhet. I møtet ble det påpekt at området har naturkvaliteter som gjør det interessant for naturfagligforskning både på arts- og økosystemnivå. Det ble også bedt om en utvidelse av verneområdet. En utvidelse av reservatet vil slik jeg forstår det, kunne bidra til å gi enda bedre rammevilkår for forskning i området. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har nå ute på høring et forslag om utvidelse av Grytdalen naturreservat gjennom ordningen med frivillig Vern. Jeg vilgi Miljødirektoratet i oppdrag å vurdere nænnere om det finnes et faglig grunnlag forytterligere utvidelse av barskogvemet. Jeg vil for øvrig takke for alle innspillene. Jeg setter stor pris på det sterke lokale engasjementet for å ta vare på naturen på Songli og i Grytdalen.

Med hilsen

Lars Andreas Lunde

Postadresse: Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo

Kontoradresse: Kongens gate 20 Telefon: 22 24 57 09 Telefaks: 22 24 60 34

Vedtak i Kommunestyret i Orkdal 27.08.2014

Orkdal kommune er positive til initiativet fra statssekretær Lunde om vern av Grytdalen naturreservat og støtter forslaget om jaktforbud i naturreservatet. Kommunen er også positiv til en utvidelse av verneområdet. Dette vil kunne bidra til at det kan etableres et referanseområde for naturmangfold.

Orkdal kommune ønsker at Songlieiendommen fortsatt skal eies av staten, men hvis dette ikke er mulig erkommunen villig til å vurdere kommunal forvaltning av eiendommen. Dette forutsetter statlige overføringer tildrift av eiendommen.Kommunen ønsker å bidra til å sikre fortsatt offentlig forvaltning av eiendommen og vil ta initiativ til et møte/befaring i Songlia der både offentlige og private interessegrupper blir invitert.

Det er med en viss undring vi ser via nettet at Jeger og Fiskeforeninga i september har avholdt et møte med departementet om Songlia og Grytdalen. Et forsøk på å få et møtereferat fra dette møtet er oppsiktsvekkende nok avslått av departementet. Ryktene sier at også Statskog også er på banen for å få disposisjonsrett og eventuelt overta eiendommene. For å «nøste  opp» i det som skjer har naturvernforbundet og Grytdalens Venner bedt om et møte med Jeger og Fskeavdelinga i Sør Trøndelag . Forhåpentlig er det mulig snart å få en avklaring. Vi trur at uten den massive støtten lokalsamfunnet, Naturvernforbundet, Grytdalens Venner og berørte kommuner vil biddra med vil andre eiere få store problemer med å drifte og utvikle eiendommen.