Natur for livet

Stortinget har vedtatt en melding om naturmangfold. Her pålegges blant annet kommunene å lage en handlingsplan for å bedre situasjonen for sjøfugl

Natur for livet.

Dette er navnet på en stortingsmelding om naturmangfold som nå er vedtatt i Stortinget.  De forskjellige partiene hadde divergerende meninger om en del punkter i meldinga. Det var imidlertid full oppslutning om følgende: Krav til utarbeidelse av en plan for marine verneområder, en opptrapping av arbeidet med å restaurere ødelagt natur, det skal lages en handlingsplan for å bedre situasjonen for sjøfugl, samt at antall kulturlandskapsområder skal økes. Dette må blant annet få konsekvenser for den planlagte havneutbyggingen i Orkdal særlig når det gjelder fugl. Både i en rapport utarbeidet av konsulentfirmaet Norconsult, samt høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag datert 21.05.2014 beskrives flere negative konsekvenser av en eventuell utbygging.

Oppsummert gis følgende uttalelser: Gjølmes ørene og de resterende delene av Orkladeltaet er en av de aller viktigste raste- og overvintringsområdene for vann- og våtmarks fugl i Sør-Trøndelag. Kun våtmarks systemene på Ørlandet og Gaulosen rangeres foran. Til tider har store mengder fugl tilhold i området, flere av disse er sårbare på den norske rødlista. I tillegg finner vi artene havelle og sjøørret som er registrert som henholdsvis sårbar og sterkt truet på den globale rødlista. Mange av artene har trekkavstander på tusenvis av kilometer. For å gjennomføre disse forflytningene er fuglene avhengig av et nettverk av rasteplasser med gode næringsforhold. Gode rasteplasser gir stabil tilgang til rett type biotop (næring) i år etter år. Gruntvannsområden og mudderflatene ved Gjølmes ørene er slike biotoper. Ødeleggelse av deltaet vil ikke bare medføre færre fugl i Orkladeltaet, men fører til en del av bit for bit øde­leg­gelsene av nettverket som fuglene trenger, og være et bidrag til å reduserebestandene av flere truede arter.

Undertegnede har i lengre tid vært forundret over fylkesmennenes motstridende uttalelser spesielt i miljøvernrelaterte saker. Årsaken har etter det jeg nå skjønner vært begrunnet i et rundskriv sendt ut fra Jan Tore Sanner i 2014, hvor ha pålegger fylkesmennene å være restriktive med å komme med innsigelser i saker behandlet etter plan og bygningsloven. Dette for de etaten fikk et overordnet ansvar for saksbehandling av denne loven, og da kunne det ikke aksepteres at etaten sjøl fremmet innsigelser. Dette har blitt en underlig sak, hvor saksbehandlerne blir nektet å bruke egen kompetanse i saksbehandlinga.

Vedtaket i stortinget medfører nå at det må lages en handlingsplan blant annet for å bedre situasjonen for sjøfugler. Den planlagte havneutbygginga på Grønøra Vest vil, dersom den gjennomføres, medføre en betydelig forverring for fugl. Konklusjonen må derfor bli at utbygginga begrenses til et minimum, samt at Orkdal Kommune må legge fram en plan for å restaurere ødelagt natur. Her bør fylkesmannens miljøvernavdeling yte et betydelig bidrag. Vi snakker ikke lenger om Plan og bygningsloven, men gjennomføring av pålegg gitt av et enstemmig storting.

Det blir vel etter hvert mere og mere klart at en havneutvidelse på Grønøra Vest møter større og større problemer. Kanskje på tide å ta en ny runde på forslaget om konteiner havn på Nordsida av Orkdalsfjorden, mellom Thamshavn og Storsand? Med «nye koster» i ledelsen av Trondheim Havn er kanskje prestisje ikke lenger så viktig? Et samarbeid mellom Skaun og Orkdal kommuner ville antagelig til og med kunne gi statlige midler til å oppdatere en utredning av dette prosjektet.

Hovedmengden av gods sjøveien i regionen skjer i dag inn til Trondheim. Den største eksporten ut sies å vær 3 konteinere med Hurtigruta 5 virkedager i uka. Skal inngående trafikken dirigeres til Orkanger vil dette medføre en omvei som har en kostnad. En må da til slutt flytte varene fra sjø til bil for å nå mottakerne i Trondheim, og man får en effekt motsatt av det ønskelige. Også fra en slik betraktning vil en etablering på Nordsida være bedre med kortere vei. En vil dessuten reduserer mange av de problemene som den planlagte utbygging vil medfører for beboerne i deler av Orkanger og Råbygda. Vi vil fremdeles ha Norges 3. beste lakseelv intakt til glede for hele Orkdalsregionen, og kan glede oss over yrende fugleliv og attraktiv natur.

                                                                                                                                                               Knut Bonvik