Natur- og klimavennlig forvaltning av Meraker Brug

Naturvernforbundet mener Statens kjøp gir en god mulighet for å sikre at brukets store eiendom i framtiden blir forvaltet og skjøttet på en natur- og klimavennlig måte.

Foto: Kjell Lundemo

Med Stortingets nylige vedtak stadfestes Statskog sitt kjøp av Meraker Brug. Naturvernforbundet mener dette kjøpet gir en god mulighet til å sikre at brukets store eiendom i framtiden blir forvaltet og skjøttet på en natur- og klimavennlig måte.

Vi gratulerer Statskog med den nye eiendommen!
Bærekraftig forvaltning er et hovedmål i Statskog sin strategi, og biologisk mangfold og klima er sentrale elementer i dette. Positive hovedmål til tross, disse målene tillegges liten vekt i Landbruks- og matdepartementet sin begrunnelse for kjøpet. Der står det ingenting om hensynet til naturverdier og klima. Det står mye om kommersielle forventninger, som mulighet for mer rasjonell drift, bedre råvaretilgang, mer fleksibilitet ved avvirkning, styrket evne til tilfredsstillende økonomisk resultat og uforløst utviklingspotensial for eiendomsutvikling og kraftproduksjon. Naturvernforbundet stiller spørsmålstegn ved dette ensidige fokuset på rent kommersielle forhold.

Store arealer i tre kommuner

Meraker Brug omfatter nesten hele Meråker kommune, en tredel av Malvik kommune og store arealer i Stjørdal og Steinkjer kommuner. Ved siden av skogbruk omfatter virksomheten bl.a. hytteutbygging, vassdragsutnytting og utleie av jakt, fiske og hytter. Alle disse utnyttingsformene gir utfordringer for natur og klima. Hvordan Meråkerbruket utnytter eiendommene sine har betydning for reindriftsnæringen i området og for motorferdsel i utmark. Utvidelse av nasjonalpark og verneområder på Meråkerbrukets eiendom er også svært aktuelt.

De siste rapportene fra naturpanelet og klimapanelet viser klart at det er behov for en arealpolitikk med større vektlegging av natur- og klima i forhold til økonomiske hensyn. Dette gjelder både skogbruk og andre utnyttingsformer. Vi mener Meraker Brug ut fra dette må legge en overordnet plan for bruken av sine eiendommer, der naturmangfold og klima vektes høyere enn i dag. Vi vil i den anledning vise til tiårsprosessene som Oslo kommune har gjennomført for å forbedre sine mål og retningslinjer for kommuneskogene der. I disse prosessene er brukernes organisasjoner, naturforvaltningen og forskningen trukket inn i arbeidet. Resultatet er en skogforvaltning som er ledende i flerbruk og miljøvennlig skogskjøtsel. 

Store flatehogster ødelegger naturmangfold og klima

Vi forstår selvsagt at skogen som ressurs må utnyttes, men måten dette gjøres på er avgjørende. Det er akkurat nå stor oppmerksomhet på at dagens skogsdrift tar for lite hensyn til natur og klima. Store flatehogster ødelegger natur og slipper ut store mengder CO2. I stedet bør det satses på en plukkhogst der bare en del av trærne tas ut, slik at skogbildet beholdes. Her vil vi vise til Oslo kommune og det arbeidet de har gjort for å gjennomføre og forbedre sine mål og retningslinjer for kommuneskogene.

Skogloven og skognæringens egen sertifiseringsordning skal sørge for at det tas hensyn til natur og klima, men i praksis fungerer ikke dette etter hensikten. Statsforvalteren i Trøndelag mener også at skogbruket må ta mer natur- og klimahensyn. Vi mener det skjer stadige brudd på lov og retningslinjer uten at skognæringen må stå til rette for det.

Innkjøpsprisen for Meraker Brug er uansett for stor til å kunne begrunnes i kommersiell verdiskaping. La eiendommen og driften av denne bli en foregangsvirksomhet hvor natur- og klimavennlig forvaltning og drift blir hovedsak.

Du kan lese mer om dette i brevet 231122-Uttalelse-Gratulerer-med-kjop-av-Meraker-Bruk.pdf (naturvernforbundet.no) vi har skrevet til landbruks- og matministeren, klima- og miljøministeren, Statskog og Stortingets næringskomite.

Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker sendte brev til Meråker kommune i juni 2022.