Naturvernforbundet avgir høringsuttalelse for ny kraftlinje fra Åfjord til Snillfjord/Orkdal

NVE legger nå ut Statnetts søknad om ny kraftlinje fra Storheia i Åfjord til Snillfjord og eller Orkdal. Med en lengde på 127 kilometer representerer den om den blir bygd et betydelig naturinngrep. Her kan du lese lokalavdelinga av Naturvernforbundets høringssvar

Norges vassdrags- og energidirektorat

Postboks 5091, Majorstuen

0301 OSLO

Høringssvar 420 kV kraftlinje Storheia – Orkdal/Trollheim fra naturvernforbundet i Orklaregionen.

Lokalavdelinga av naturvernforbundet i Orklaregionen har medlemmer fra kommunene Skaun, Meldal, Agdenes, Snillfjord og Orkdal, og vil i følgende uttalelse spesielt fokusere på de tre sist omtalte kommuner som blir berørt av linja, der vi har et nettverk og medlemmer med lokalkunnskap.

Om behovet for omtalte linje

Linja representerer et betydelig inngrep in flott og delvis urørt natur. Med en lengde på 127 km, hvor en betydelig mengde vegetasjon må fjernes, er en aktuell sammenligning en 8 felts motorvei fra Hamar til Oslo. Det er riktig at en også i Midt-Norge trenger nye linjer og løsninger, men i de fleste tilfeller, som beskrevet i søknaden, finnes det enklere og rimeligere og mer naturvennlige måter å gjøre dette på dersom vi kun får en moderat vindkraftetablering. Det omtalte underskuddet på elektrisk energi er i hovedsak relatert til Møre og Romsdal, og vil forsvinne når den vedtatte linje Ørskog – Fardal står ferdig i 2015. Det finnes som omtalt i søknaden også en mer naturvennlige måte å etablere en bedre Nord – Sør forbindelse på. Det hersker stor uvisshet om mengden av vindkraft som blir utbygd under ordningen med Grønne sertifikater, i og med at dette er dyr kraft å produsere, og en må konkurrere i et fritt marked med annen fornybar energi.  Uttalelser fra NVE indikerer også at en vil ha størst mulig fokus på gode vannkraftprosjekter.

Utbyggingsplan for nye kraftlinjer i Midt-Norge.

For å unngå feilinvesteringer er det derfor som det presiseres i søknaden viktig med en trinnvis utbygging. Vi gir tilslutning til en utbygningsplan som beskrevet i søknaden

1. Namsos-Roan-Storheia, gitt at det bygges tilstrekkelig med vindkraft. Statnett har

vurdert at det må etableres minst 400 MW ved bygging til Roan og ytterligere 200

MW til ved ledning til Storheia.

2. Snillfjord-Orkdal/Trollheim, gitt at det kommer 400-500 MW vindkraft i Snillfjord

3. Etablering av den omsøkte linja, traseen Storheia – Snillfjord dersom planlagt og bygd vindkraft får et tilstrekkelig omfang

4. Det er en forutsetning at også en ledning fra endepunktet for linja (enten Orkdal eller Trollheim) og sørover til Viklandet må være i drift før vindkraft fra den omsøkte linje Storheia – Snillfjord kan benyttes.

NB! Et forslag om å fravike denne planen ved for eksempel ukritisk å forsere linja Storheia – Orkdal / Trollheim bryter med den omsøkte plan, og krever etter vårt syn ny behandling.

Som det framgår av søknaden er det gjort en avtale med potensielle vindkraft utbyggere om at en må signere avtaler om tilkopling mot de planlagte linjene før byggestart. Her er det etter vår mening ikke tilstrekkelig at aktuelle firma får konsesjon, men det må også foreligge et byggevedtak slik at linjene blir tatt i bruk innenfor en rimelig tidsramme, og ferdigstilles senest i løpet av 2020, for å komme inn under ordningen om Grønne sertifikater.

Vurdering av gjennomført registrering av natur, biologisk mangfold og fugleliv som ligger til grunn for søknaden.

I brevet fra NVE sies følgende om ovenfor nevnte forhold:

”Eksisterende dokumentasjon skal gjennomgås og suppleres med feltbefaring. Lokale og regionale

Myndigheter skal kontaktes.”

Vi registrer at grunnlaget for de gjennomførte registreringer i stor grad mangler feltbefaringer, men kun er basert på allerede tilgjengelige data og tilfeldige samtaler ”ført i pennen ”på et kontor i Oslo i september måned. Etter det en kjenner til er manglende kunnskap og oppdaterte registreringer av naturmangfold påpekt også blant annet fra Orkdal Kommune ovenfor NVE kommentert i første høringsrunde, og på informasjonsmøtet før jul i Orkdal 2010, bekreftet representantene fra Statnett at feltbefaringer ikke ville bli gjennomført. Resultatet er at en vurdering av linjas konsekvens opp mot Naturmangfoldslovens paragraf 8 blir mangelfull.  Vi mener vel at statlige etater burde være de første til å overholde naturmangfoldslovens bestemmelser og intensjoner. Resultatet er ”pussige” registreringer. Eksempelvis i Snillfjord hvor rapporten omtaler rovfugllokaliteter som ikke finnes, mens en andre steder mangler registreringer av faktisk eksisterende lokaliteter.  

Linjetraseer i Agdenes kommune.

Vi vil her ta sterkt avstand fra ny trase 1,0d. Denne traseen er en av de få hvor det er foretatt en feltbefaring.  Som det fremgår vil traseen ha stor negativ innvirkning på natur, dyre og fugleliv i forhold til 1.0.  Spesielt gjelder dette området gjennom Kalurdalen. Traseen medfører dessuten en reduksjon av INON på 800daa. I så måte er trase 1,0 langt å foretrekke. Uansett vil alle traseer i Ytre Agdenes berøre attraktiv natur. I spesielt berørte områder bør fugleavvisere installeres.

Snillfjord Kommune

I Snillfjord har vi kjentfolk som uttaler at det finnes følgende rødlistearter som i større eller mindre grad kan bli påvirket av ny kraftlinje. Dette er: Fiskemåke, storlom, hønsehauk, varsler, storspove og hubro. En har også flere lokaliteter av kongeørn og havørn, sjøl om disse ikke lenger står på rødlista.

Spesielt vil påpekes at alternativ 1,0 f har rovfugllokaliteter som kommer innenfor influensområdet for linja. Opprinnelige trase bør derfor velges. Det må imidlertid tas hensyn til at også denne linja på Remmafjellet vil gå nærme 2 smålomlokaliteter.

Både Justert alternativ 1,0,g og 1,0,h vil komme innenfor influensområdet til dokumenterte rovfuglokaliteter.

Orkdal Kommune

NVE har her stilt spørsmål om en linje Snillfjord – Orkdal må forlenges ved planlagt ny linjetrase sørover gjennom Gudbrandsdalen. Vi registrerer at Statnett nå skrinnlegger en planlagt sjøkabel over til Nederland, samt at to andre planlagte linjer ned mot kontinentet settes på vent. Den mest aktuelle veien for vindkraft i området er etter vårt syn helt klart derfor ned til Møre for bruk i planlagt ny og eksisterende olje og gassaktivitet. Får å nå nye klimakrav er det viktig med en elektrifisering av oljeplattformer og gassanlegg.  

Ett av de sentrale punkt for linja fra Snillfjord til Orkdal er valg av endestasjon i Orkdal. Dagens transformatorstasjon ligger på Blåsmoen, mens forslaget nå medfører i første omgang å bygge en ny koplingsstasjon i Hoston. Det antydes at det er aktuelt på sikt å gjøre om anlegget i Hoston til sentral trafostasjon, noe som vil medføre behov for to nye linjer kryssende over Orkdal. Ut fra et slikt framtidssenario vil alternativ Orkdal Vest C vurderes som det beste og mest framtidsrettede.

Trasevalg Damtjønna.

Trase 3,0 som passerer Damtjønna er et område med attraktiv natur. I dette området skal nå også en ny stamvei E39 legges. Det er etter det vi kjenner til vanlig praksis at en skal tilstrebe en samordning mellom vei og linje slik at de totale naturinngrep blir minst mulig. En presisering av dette fra Orkdal kommune er etter det vi kjenner til ikke etterfulgt. Vi ber derfor NVE medvirke til at det etableres kontakt mellom Statnett og Statens Vegvesen slik at en koordinering vurderes og eventuelt gjennomføres.

Behov for fugleavvisere

På linje med våre uttaleser vedrørende linjetraser i Agdenes og Snillfjord må en også i Orkdal montere fugleavvisere der det er nødvendig ut fra kollisjonsfare mellom linjer og fugl.

Sanering av kraftlinjer.

Sanering av eksisterende 132 KV linje Snillfjord – Orkdal.

Naturvernforbundet ser det som en helt klar forutsetning at en sanerer eksisterende 132KV linje ved etablering av ny 420 Kv linje. Vi anbefaler også sterkt at en sanerer eksisterende linje Orkdal – Surnadal.

Orkdal 5. februar 2012

Knut Bonvik

Håggåvegen 19B

7320 Fannrem

Mail: Kn-bonv@online.no