Naturvernforbundet i Orklaregionen innleder samarbeid med Grytdalens Venner.

I Orkdal og i Snillfjord ligger gården Sognlia og eiendommen Grytdalen, blant annet kjent for sin store hjortestamme. Store deler av eiendommen eies i dag av Statsbygg. Denne delen kan muligens bli lagt ut for salg i 2011.

Naturvernforbundets videre arbeid med Grytdalen.

Området utgjør om lag 18 % av Orkdal kommunes totale areal. Eiere (forvaltere) i dag er delvis Statskog og delvis Statsbygg som har en leieavtale med Direktoratet for naturforvaltning som tidligere drev forskningsaktivitet i området. Leieavtalen går ut i 2011, og skjer ingen avklaring risikerer en at eiendommen da legges ut for salg på det ”åpne marked”. Lokalavdelinga av Naturvernforbundet har sammen med Grytdalens venner startet et arbeid for å sikre at området fremdeles blir i offentlig eie, og at vanlige folk får tilgang tilområdet.

Nå skjer det imidlertid ut som om kanskje vi får drahjelp av departementet. Miljøverndepartementet har i et skriv (Se vedlegg) fremmet ønske om at også i områder med statlig vern etableres en lokal forvaltning. I første omgang gjelder dette større områder som nasjonalparker, og i skrivet fra departementet og Solheim sies følgende:

”Enkelte kommuner ønsker at styret også skal overta forvaltningen for andre verneområder enn de som omfattes av nasjonalparkplanen. Jeg viser til at dette er en stor og omfattende reform innenfor verneområdeforvaltningen. Det er derfor nødvendig å foreta en gradvis innføring. Miljøverndepartementet legger derfor opp til at områdersom ikke er invitert med i denne omgangen, det vil si områder som ikke omfattes avnasjonalparkplanen, primært vil måtte komme i en senere fase.”

For Grytdalen og Songlieiendommen er det som innledningsvis fortalt en tidsfrist ved utgangen av 2011. Det er derfor naturlig at en så snart som mulig lager en plan med sikte på å implementere et system som er oppegående senest i løpet av neste år. I et slikt arbeid må både lokale interesser, berørte kommuner, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og kanskje etter hvert også departementet koples inn.