Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker

Overordnet for arbeidet til Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker er å motvirke klimakrisen og tap av natur og artsmangfold.

Anne Marit Ligaard

Siden arealendringer er hovedårsaken til tap av biologisk mangfold, engasjerer vi oss i flere saker for å sikre naturverdier i Stjørdal og Meråker kommune. Arealpress er knyttet til sentrumsutvikling og samferdsel sentralt i Stjørdal, men også kraftutbygginger og hyttebygging lenger opp i dalen. 

Blant flere sentrale saker vi jobber med kan vi nevne:

1. å ta vare på Langøra som et naturområde og å sikre Stjørdalselva og det gamle elveleiet.

2. å hindre utbygging og rasering av myr og skog på Frigården og i Leksdalen.

3. å arbeide for større vernede naturområder spesielt i Meråker, men også i Stjørdal.

Naturvernforbundet deltar aktivt på den store strandryddedagen og arbeider mot marin forsøpling. De siste årene har vi gjennomført Dalførepatruljen der lokale ungdommer har fått sommerjobb der de blant annet har ryddet langs Stjørdalselva. Lokallaget arrangerer årlig flere naturgledeturer, foredrag og debattmøter. Vi er glade for alle som er med og støtter oss, samtidig som vi ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen.

Arbeidsplan 2023, vedtatt på årsmøtet:

Overordnet for arbeidet til Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker er innsats for å motvirke vår tids to største utfordringer: klimakrisen og tap av natur og biologisk mangfold.

Norge har i Montrealavtalen signert en avtale om bevaring av 30% av verdens natur både til land og til havs. (avtalen ble inngått mellom medlemslandene i “Konvensjonen for biologisk mangfold” (CBD) på naturtoppmøte (COP15) i Montreal 19 desember 2022).

Kommunestyret i Stjørdal har enstemmig vedtatt at Stjørdal skal være en foregangskommune for klima og miljø. Dette må omsettes i handling. Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker vil derfor:

Generelt

 • Arbeide for at Stjørdal og Meråker kommune tar ansvar for å sikre kommunens biologiske mangfold, og kontakte politiske partier når det er nødvendig
 •  Følge med i alle planer om arealdisponering og arealendring og fremme innsigelser når natur og klima trues
 • Følge opp Stjørdal kommunes Naturmangfoldplan
 •  Følge opp vårt innspill til arealplan i Meråker
 •  Delta aktivt i debatter angående natur- og miljøspørsmål i Stjørdal og Meråker
 •  Arrangere møter, naturgledeturer og andre aktiviteter og formidle kunnskap om natur for medlemmene og andre interesserte
 •  Holde medlemmene og allmenheten informert om aktiviteten via nettsider, sosiale medier og lokalmediene
 • Arbeide for at naturødeleggende veier, hyttebygging og andre inngrep blir stoppet
 • Arbeide for mindre luft-, støy- og lysforurensning
 •  Drive holdningsskapende arbeid om reparasjon og gjenbruk, for eksempel i forhold til klær
 • Arbeide for å verve flere medlemmer
 • Styrke miljøvennlig transport; etablering av flere gang- og sykkelveier, utvikle Stjørdal stasjon som kollektivknutepunkt og beholde Hell stasjon som stoppested på Trønderbanen
 • Arbeide for enøk-tiltak i kommunale bygg

Skog, myr og dyrka mark

 • Fremme forslag om nøyere kartlegging, bærekraftig drift og vern av skog, spesielt gammel naturskog, i Meråker og Stjørdal kommune
 • Følge med på og ha dialog med Statskog i forhold til eiendommene i Meråker og Stjørdal med fokus på bærekraftig skogbruk og vern av natur og biologisk mangfold
 •  Følge opp innspill til arealplan i Meråker, spesielt i forhold til utvidelse av Skarvan og Roltdalen nasjonalpark, bærekraftig skogbruk, vern av skog og myr og begrenset hyttebygging
 •  Arbeide for en utvidelse vestover av Skarvan og Roltdalen nasjonalpark
 •  Arbeide for vern av områder i Leksdalen
 • Arbeide mot løypetraseer for snøskuter der dette rammer naturinteresser
 • Etterlyse en vesentlig strengere vurdering ved etablering av merkete turstier i Stjørdal og Meråker der disse påvirker naturverdier
 •  Følge med i eventuelle søknader om vindkraft, spesielt når det gjelder eventuelle nye utspill om vindkraft i Leksdal statsallmenning og i Meråker
 • Arbeide mot at det etableres en motorpark Hell Arena som bygger ned skog og myrområder og rammer storsalamanderen og fuglelivet, samt følge nøye med i alle planer om naturinngrep i dette området spesielt etablering av massedeponier som ‘Hell miljøpark’ og ‘Lauvåsen pukk og Stormyra næringsområde’
 • Arbeide for at det ikke må gjøres inngrep i intakte myrområder av hensyn til artsmangfold, utslipp av CO2 og myras evne til å hindre flom og rense vann
 • Arbeide for vern av dyrka mark mot nedbygging og arbeide for bærekraftig jordbruk

Veikanter, parker og hager

 • Drive holdningsskapende arbeid om insektvennlige hager og veikanter
 • Fremme forslag om at Stjørdal og Meråker kommune, samt fylkeskommunens kantslått langs kommunale og fylkeskommunale veier og parkvedlikehold utføres basert på kunnskap om biologisk mangfold

Vann

 • Følge med i eventuelle søknader om utbygging av vannkraft
 •  Engasjere oss i spørsmål om forvaltning av naturmiljø og vannressurser knyttet til Stjørdalsvassdraget
 •  Fortsette å arbeide for bevaring av det gamle elveleiet og tilliggende naturverdier i og ved Stjørdalselva/Langøra
 • Arbeide for å frede Lecadammen
 • Drive holdningsskapende arbeid om bruk av plast og forurensning fra plast
 • Arbeide for at kommunen tar ansvar for årlig rydding langs Stjørdalselva og andre viktige vassdrag i kommunen
 • Ta vare på kantvegetasjonen langs elver og bekker
 • Forhindre utbygging i strandsona