Naturvernforbundet klager den planagte vindkraftutbyggingen i Midt-Norge inn til EFTAs overvåkningsorgan ESA.

Den planlagte vindkraftutbygginga i Midtnorge favoriserer utbyggerne med Statkraft i spissen i det Statnett etablerer et nytt sentralnett som gir stor fordeler og medfører gratis nett tilkopling. Naturvernforbundet mener dette innebære en subsidiering, og er som sådan ulovlig.

For at elektrisk energi skal nå ut til oss, har vi i Norge et todelt system. Staten ved Statnett bygger og er ansvarlig for det sentrale nettet, mens lokale e-verk i stor grad kopler seg til sentralnettet for å sende, eventuelt motta energien for viderebefordring til oss forbrukere gjennom det en kaller spredenettet. Regelen er at lokale netteiere sjøl må dekke hele eller deler av utgiftene for linjer og tilkopling til sentralnettet. I den planlagte vindkraftutbyggingen i Midt-Norge har man gjort en helt spesiell vri på dette. Utbygginga på Fosen og i Snillfjord har isolert sett nokså lang vei til sentralnettet, og regelen, vil om den blir fulgt, fordyre prosjektet betraktelig. Hva gjør man så? Statnett prosjekterer nye linje i Fosen og Snillfjord som går «vegg til vegg» med de planlagte vindturbinene. Mens vindturbinene vil være i drift i 2021, vil en linjetrase fra Fosen, under sjøen til Agdenes og videre til Snillfjord være i drift senest i 2028 ifølge Statnett. Det viser at hensikten med denne linja hovedsakelig er at man trenger et alibi for at en har et sentralnett.

Største eier i utbyggingen i Midt-Norge er Statkraft, mens en annen statlig aktør, Statnett, legger premissene for linjer og fordeling av kostnader. Vi i Naturvernforbundet mener det som skjer med gratis tilkopling av vindkraftanlegg gjennom statens linjer er uhørt, og har derfor sendt en klage til EFTAS overvåkningsorgan ESA. Etter vårt syn vil planene medføre en subsidiering av enkelte vindkraftutbyggere inklusive statens eget firma Statkraft. Får vi medhold, vil dette medføre at utbyggerne i Midt-Norge må behandles likt som andre utbyggere. Det skulle jo bare mangle, sjøl om den Norske stat her rir flere hester