Naturvernforbundet varsler om mye søppel i Levanger

Naturvernforbundet finner det nå nødvendig å varsle Levanger kommune og Statsforvalteren om situasjonen og etterspørre tiltak, også tiltak fra grunneiere og landbrukets organisasjoner.

Frivilligsentralen og Naturvernforbundet i Levanger har noen ildsjeler som har ryddet i våre nærområder i vår. De finner veldig mye avfall, til tross for at de samme strekningene er ryddet over flere år. Situasjonen har dessverre ikke blitt bedre. Naturvernforbundet finner det nå nødvendig å varsle Levanger kommune og Statsforvalteren om situasjonen og etterspørre tiltak, og også tiltak fra grunneiere og landbrukets organisasjoner.

Søppel fra land havner i fjæra og sjøen

I fjæreområdene på Ytternesset er det ikke marint søppel som dominerer nedenfor gårdene. Det er søppel som er dumpet fra land. Mye har ligget i mange år. Til tross for gode renovasjonsordninger pågår det fortsatt dumping. Det er liten grunn til å tro at forholdene er særlig annerledes eller bedre andre steder i kommunen. Vi vet at det er dumpet søppel flere steder i distriktene også.

Deler av åkerstien over Nesset er ryddet for store mengder landbruksplast og isopor i og langs kanalene. Den gamle herreløse flytebrygga som har ligget ved Levangersundet nedenfor Staup i flere år, er nå demontert og fjernet.

Leirabekken er ryddet på strekningen fra Rema/Toyota og ned til kulverten før Levangerelva. Store mengder søppel er hentet opp i årenes løp, hvilket kan bekreftes av Levanger kommune. I fjor ble det samlet opp bildekk og søppel, og i år på samme sted ble det funnet store mengder isopor, pluss en god del plastavfall. Isopor lå og fløt i og langs bekken på hele strekningen. Slike åpne bekkeløp er svært viktig for biomangfold, og skal også være til berikelse for omgivelsene. Men da kan ikke bekken brukes som dumpingplass for avfall.

Ber Statsforvalter og kommune om informasjon

I Forureningsloven § 28 heter det at ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet. Den som har overtrådt forbudet, skal sørge for nødvendig opprydding.

Av forureningsloven §  37 går det fram at kommunen kan gi pålegg om at den som har etterlatt, tømt eller oppbevart avfall i strid med § 28 skal fjerne det, rydde opp innen en viss frist, eller at han skal dekke rimelige utgifter som noen har hatt til fjerning eller opprydding.

Naturvernforbundet varsler nå Levanger kommune og Statsforvalteren om forholdene og ber om informasjon om hva som vil bli gjort framover. Naturvernforbundet krever at grunneiere og landbruksorganisasjoner griper tak i avfallsproblemene, og etterlyser tiltak framover også fra dem.

Trygve Mokkelbost
I fjæreområdene på Ytternesset er det ikke marint søppel som dominerer nedenfor gårdene. Det er søppel som er dumpet fra land. Mye har ligget i mange år. Til tross for gode renovasjonsordninger pågår det fortsatt dumping.
Trygve Mokkelbost har drevet med plast- og søppelrydding i en årrekke og finner både gammelt og nytt søppel i og ved fjæra.