Nei til skianlegg i Steintrøa

Forslaget om bygging av «Strindamarka næranlegg» i Trondheim er fremdeles et for stort inngrep innenfor markagrensa. Naturen må settes først i marka.

Getty Images/iStockphoto

Illustrasjonsfoto – iStock

Anlegg på bekostning av den stille, uberørte naturen

Planforslaget som er framlagt for høring innebærer store inngrep i natur og på dyrka mark. Anlegget gjør at «området vil få en helt annen type karakter … på bekostning av den stille, uberørte naturen». Arealinngrepene består av breiere løyper og korridorer, graving til rør og drenering spredt gjennom hele området. Kunstsnø og redusert vannføring i vassdrag kommer i tillegg, men inntaksdam og vannforbruk er ikke spesifisert.

Til tross for at planene er redusert i forhold til de første utkastene, gir forslaget til sammen store areal- og naturinngrep og ytterligere fragmentering av skogshabitatene.

Erfaring viser også at slike anlegg i utmarka stadig utvides etter hvert som nye behov oppstår. Klimaeffekten av gjennomføring av planen er klart negativ. Klimaeffekten av driften av anlegget, med energikrevende snøproduksjon og løypemaskiner, er betydelig, men «klimagass-betraktninger» som følger med planen sier ingenting om driftsfasen.

Konsekvenser av drift er ikke med

Kunstig snø lages ved temperaturer godt under frysepunktet, altså når energibehovet til oppvarming av arenabygg og ellers i samfunnet er stort. Generelt betyr dette både høye driftskostnader og at drifta vil være med på å drive energiforbruk og -priser opp. Dette kan være vesentlig med tanke på hva brukerne og samfunnet som helhet faktisk må betale.

Naturvernforbundet mener at effekten av planene ikke er gjort tydelige, og innebærer en sterk nedprioritering av natur og uorganisert friluftsliv. Vi anbefaler at forslaget avvises.

Du kan lese hele høringsuttalelsen her.

Ett av mange leserinnlegg om saken.

Picasa
Elg avbildet i det aktuelle områder. Fotograf Cecilie Klüver.