Nei til vindindustri i Stjørdal!

Leksdal statsallmenning er et viktig naturområde som nå er foreslått som anlegg for vindindustri. 30 enorme vindturbiner medfører voldsomme inngrep på bakken og rasering av verdifull natur. Naturvernforbundet avviser behovet for en slik utbygging og ber kommunen stanse initiativet.

FNs klimapanel slår fast at tap av natur truer livet på jorda i minst like stor grad som klimakrisa. Tap av natur skjer i økende tempo og Norge ligger allerede langt bak vedtatte mål om bevaring. Det svenske selskapet Arise har planer om å bygge vindindustri i et viktig og fritt naturområde som forvaltes av Statskog. Området er svært verdifullt som det ligger, med områder av gammelskog, myrer og våtmarker, og det er i stor grad inngrepsfritt. Anlegget er tegnet inn ved et naturreservat og tvers over områder som er aktuelle for skogvern.

Naturvernforbundet er meget kritisk til at Statskog er med på å presentere planene og tilbyr industriutbygging i vår verdifulle, felles natur. Dette er en forvaltning som ikke er Statskog verdig. Området som utbygger vil omgjøre til vindindustri preges av godt variert natur. Landskapet er vekslende, med et mangfold av skogtyper og våtmarker. Trøndelag er det fylket med mest myr i Norge (20 %). Det betyr ikke at vi har noe å gi ifra oss. Snarere tvert imot, myr og våtmarker er naturtyper som er under press. Betydningen av våtmarker og myr har lenge vært anerkjent internasjonalt. Nå er det ønske om bevaring og restaurering av slike områder både av hensyn til naturmangfold og klima.

Vindkraftindustrien har fra før gjort store inngrep i disse naturtypene i Trøndelag. Ved graving i myr, våtmark og gammel skogsjord frigjøres klimagasser fra jordsmonnet. Utbyggingen vil medføre store klimagassutslipp og er på ingen måte et godt klimatiltak. I senere tid har det blitt dokumentert at turbiner og drift medfører betydelige mengder avfall og forurensningsproblemer.

Trøndelag har allerede svært mange utbygde og konsesjonsgitte vindkraftanlegg. Det er stor folkelig og politisk motstand både lokalt og regionalt mot videre utbygging. Vage løfter om arbeidsplasser og inntekter forsvarer ikke denne ødeleggelsen. Inngrepene er varige og kan ikke tilbakeføres.

Midt-Norge produserer overskudd av energi. Det er ikke behov for å ødelegge mer natur av frykt for energiunderskudd. Det finnes flere gode alternativer dersom kraftbehovet skulle øke. Vindkraft er verken ren eller grønn energi. Et vindkraftanlegg påvirker et enormt område, både økologisk, visuelt og støymessig. Utbygging av Leksdal statsallmenning vil dermed forringe store områder som har preg av urørthet. For friluftslivet er det viktig å ta vare på naturområdene nær befolkningssentrene. Det dreier seg om lett tilgjengelige områder med større naturvariasjon og naturmangfold enn mange verna høyfjellsområder. Her kan store deler av den oppvoksende slekt i flere kommuner få sin tidlige naturkontakt.

Leksdal statsallmenning er et viktig område å bevare uten industrielle inngrep, både av hensyn til friluftslivet, naturverdiene og nærheten til befolkningen. Naturvernforbundet forventer at dette vindkraftprosjektet legges bort og statsallmenningen i Stjørdal får ligge i fred i framtiden, som et område til felles glede for natur og mennesker. Vi forventer at Stjørdal kommune raskt avviser dette initiativet til industrialisering av Leksdalstatsallmenning.

Naturvernforbundet i Stjørdal v/leder Ellen Andersson

Naturvernforbundet i Trøndelag v/ leder Magne Vågsland