Nei til vindkraft i Innvordfjellet

Kysten av Trøndelag, fra Smøla til Vikna, fylles nå av vindkraft. Vi mener at naturverdiene i Flatanger er så store at man bør unngå å bygge vindkraft her.

Landsstyret i Naturvernforbundet har vedtatt å prioritere kampen mot vindkraft i Innvordfjellet og Sørmarkfjellet i Flatanger i tillegg til Davvi i Finnmark. Vedtaket er begrunnet i en sterk samla belastning i området og konsekvenser for naturmangfold (spesielt hubro) i et inngrepsfritt naturområde.

Noe av kysten må være urørt
Kysten av Trøndelag, fra Smøla til Ytre Vikna har sammenhengende strekning med inngrep fra vindkraftanlegg – dersom Innvordfjellet og Sørmarksfjellet blir utbygd. Går man med skip langs kysten her vil det være vindturbiner å se hele veien. Det vil da være sammenhengende installasjoner langs hele kysten av Midt-Norge.

Les mer. NRK Trøndelag om vindkraft.

Store naturverdier
Det er store verdier i forhold til biologisk mangfold på Innvordfjellet, blant annet kystregnskog med særegen botanikk og rødlistearter, hubrohabitater og et rikt fugleliv for øvrig. En studie gjennomført av Høyskolen i Nord-Trøndelag beviser at området er viktig for hubroen. Av 15 hekkelokaliteter i Nord-Trøndelag er 5 i Flatanger. Det er da også satt i gang tiltak for å beskytte hubroen, som å kable strømledninger. Da blir det helt meningsløst å sette opp et vindkraftverk i det samme område. At departementet i sin konsesjon foreslår foring av hubro som et avbøtende tiltak er på ingen måte betryggende.


Området er også reinbeiteområde innenfor Fosen reinbeitedistrikt. Dette føyer seg inn i rekken av vindkraftanlegg dette reinbeite har måttet tåle i det siste. Landskapet er svært kupert, noe som gjør at inngrep blir dramatiske, bestående av sprenginger og steinfyllinger. Dette blir helt uopprettelig. Anlegget vil ha høge CO2-fotavtrykk av samme årsak.    

Les mer: NOF og  Naturvernforbundet reagerer på bygging i området til sterkt truet Hubro

Lokal motstand

Det er en gruppe av meget sterkt engasjerte motstandere som har dannet en formell protestorganisasjon Store deler av lokalsamfunnet reagerer med sinne og vantro og vil ikke ha ødeleggelsene. Flatanger er en liten kommune der kommunestyret vedtok støtte med 1 stemmes overvekt.

Se Facebook: Nei til vindturbiner i Innvordfjellet/Flatanger 

Å stoppe denne utbygginga er realistisk både ut fra at det er så store naturverdier, stor motstand og kostnadskrevende utbygging. Utbyggerne har undervurdert de biologiske verdiene og har sannsynligvis manglet kunnskap om både hubrobestand og kystregnskogen (boreal regnskog).  Utbygger er Zephyr AS, konsesjon ble gitt våren 2018 og investeringsbeslutning er ikke gjort. 

Protestmarsj 25. august
Naturvernforbundet slutter fullt opp om den lokale motstanden som er mot vindkraftanlegget og vil være med å arrangere marsjen opp til fjellet som skal 25. august. Vi setter opp gratis transport fra Trondheim (og nordover langs E6. Meld i så fall i fra til mag@naturvernforbundet.no om du vil sitte på og fra hvor. Merk emnefeltet Transport Innvordfjellet.   

Les mer: Marsj for Innvordfjellet: 

Lenker:
Naturvernforbundet i Nord-Trøndelags høringsuttalelse, 2010
Naturvernforbundets klage på konsesjonen, 2015
Vedtak i Olje- og energidepartementet, 2018

Bildegalleri. Foto: Kjartan Trana.