NVE avslår konsesjon for OK kraftverk i Svorka

Firma OK-Kraft AS, hvor Statskog , sammen med lokale grunneiere søkte om etablering av nytt kraftverk i elva Svorka, har nå fått avslag på konsesjonssøknad . Kraftverket skulle etter planen få en innstallert effekt på 0,99 MW , og gi en årlig produksjon på 6,5 GWh.

Området som berører Stavelifossen i elva Svorka, ei sidelve til Orkla, ble første gang utredet for utbygging i 2001, da i regi av Orkdal Energi. Kommunestyret i Orkdal gikk imidlertid med klart flertall i mot utbygging. OK kraftverk , hvor Statskog er hovedaksjonær, fremmet i 2010 en søknad om en endret plan hvor Stavelifossen fremdeles skulle beholde en stor del av sin vannføring. Nå har NVE avslått søknaden i det : NVE mener at byggingen av OK kradtverk både vil være i konflikt med vernestatus for vassdraget og uavhengig av dette medføre skade og ulempe for almenne interesser som er større enn de fordelene tiltaket vil gi. Naturvernforbundet i Orklaregionen er tilfreds med avslaget , i det vi har fått gjennomslag for flere synspunkter fremmet i vår  høringsuttalelse til prosjektet.