Ny E39 fra Hemne til Orkdal.

Etter mer enn 15.års planlegging ser det ut som en endelig får fortgang i en høyst tiltrengt ny E39 mellom Hemne og Orkdal. Nye krav til standard på stamveier medfører imidlertid økte kostnader og et veinett som beslaglegger mer natur.

I begynnelsen på 90-tallet gikk en heftig diskusjon om oppgradering av riksveien mellom Hemne og Orkdal. Det forelå 2 alternative trasevalg fra Høgkjølen og ned til Orkdal. Det ene medførte at en i stor grad oppgraderte eksisterende vei, men valgte en ny trase i nedre del av Hemneveien.  I dette lå bygging av en ny Forve bru. Det andre alternativet innbefattet en trase fra Høgkjølen over til Stokkhaugen ved Gangsåvatnet, hvor en førte trafikken inn på riksvei og derfra ned Skjenalddalen til Orkdal. Av økonomiske årsaker ble den gang siste alternativ valgt. En hadde et tilsagn fra Staten på 50 millioner, og dette skulle rekke til alternativ 2 men ikke 1.

Hvor det ble av disse pengene er ukjent. Forhåpentlig vis har et stått på høyrentekonto, for når nå 15 år senere, prosjektet er blitt tatt inn i statens veiplan for 2009-2019, er kostnadene beregnet til 300 millioner.  Nye krav til veistandard har også ført til at en nå får et prosjekt som medfører langt større naturinngrep. Mens en i dag har et nokså stort antall avkjørsler fra eksisterende vei, må disse nå samles i en felles veitrase på begge sider av nyveien for en felles ”mating” inn i en større trafikkmaskin planlagt i Stokkhaugen. En får i store områder ikke bare en men tre veier.

I et høringssvar uttaler vi i Naturvernforbundet at det mest logiske i dag ut fra eksisterende forutsetninger, ville være å gå for alternativ 1 med en oppgradering av eksisterende vei og ny trase i nedre del av Hemneveien.  Statens Vegvesen har også valgt å dele opp prosjektet i to separate deler. Parsell 2 fra Høgkjølen til elva Doroa, og parsell en fra Doroa til Harrangen. Vi mener at dette er uheldig, da en i en utredning også skal se på det en kaller ”sumeffekter”, det vil si den totale innvirkning på hele veitrasen, samt også riksvei 714 som vil få økt trafikkbelastning som følge av omleggingen.

Les vårt høringssvar.

Statens vegvesen

Region midt

Fylkeshuset, 6404 Molde                                                                Orkdal 29.09.10

Kommentarer til planprogram for ny E 39 Harangen – Høgkjølen.

På vegne av naturvernforbundet, avdelig Orkdalsregionen fremmes følgende uttalelse til planprogrammet for omtalte veiprosjekt.

Bakgrunn for uttalelsen:

De planer som nå legges frem har sin opprinnelse i vedtak fattet i 1995. Det var den gang store diskusjoner om trasevalg. Et alternativ var en opprusting av eksisterende E39 fra Høgkjølen inklusive en omlegging i nedre del av Hemneveien, samt bygging av ny Forve bru. I et møte i regi av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ble det den gang uttrykkelig sagt at en hadde et tilsagn fra Staten om 50 millioner til ny vei. Dette ville akkurat rekke til traseen Høgkjølen – Harrangen og andre alternativer var derfor uaktuelle.

Vi kan lure på hvor disse pengene har ”holdt hus” i de 15 år som er gått? Problemet er etter vårt syn at viktige forutsetninger for valg av trase har endret seg til dels betydelig i det tidsrom som har gått.  Nye vegnormalkrav for stamveg medfører for eksempel at en ikke kan benytte det relativt store antall avkjørsler fra eksisterende veier til gårdsbruk, feriehus med mer.  Derfor må en etablere tilførselsveier på begge sider av selve hovedveien. En får i praksis 3 veier som vil gjøre langt større naturinngrep enn den opprinnelige planløsningen.  I Stokkhaugen planlegges et planfritt kryss hvor både E39, tilførselsveiene, samt riksvei 714 som med pågående opprustning vil medføre langt høyere trafikk en i dag, møtes. Dette er et område som i kommuneplanen er betegnet som meget viktige viltområde. Videre har Orkdal kommune vedtatt å etablere en ny drikkevannskilde i området. Relativt store områder med dyrka mark vil også gå tapt. Den nye veien vil også bli mere enn ei mil lengre enn eksisterende vei. «Vi i Naturvernforbundet tror at med de endrede forutsetninger som foreligger ville det være best om hele trasevalget på nytt ble utredet.  Det vil også si en ny vurdering av oppgradering / omlegging av eksisterende trase for E39.»

Det foreliggende planprogram vurderes uansett som delvis mangelfullt ut fra følgende kriterier:

 Etter vårt syn er det ikke holdbart etter 15 år og kun å fokusere utredninger på endringer av standardhevning og kun gjennomføre det en kaller miljøgjennomgang.  Statens veivesen må gjennomføre nye kartlegginger, blant annet av biologisk mangfold i henhold til DN`s håndbok over hele strekningen.

Vi viser også til at konsekvensutredningsloven fokuserer på sumeffekter av tiltak. Det vil si at enkelt tiltak i et prosjekt ikke bare skal vurderes individuelt, men også vurderer samlet. På den bakgrunn kan ikke en oppdeling av veien i to parseller være akseptabelt, i det de vil ha en gjensidig påvirkning av hverandre. Ut fra samme regelverk må også effekten av parsellen Harangen – Høgkjølen vurderes opp mot endrede trafikkforhold på veien ned Skjenaldalen og videre veikryss på Gjølme og veistrekning videre over Bårdshaug bru mot Orkanger.

 Naturvernforbundet vil følge opp dette i det videre planarbeid. Det aksepteres ikke en byggestart av deler av veien før en fullstendig konsekvensanalyse i henhold til lovverket er gjennomført.