Ny rapport bekrefter at elveløpet må bevares

Naturvernforbundet mener NTNUs rapport om Langøra viser at selv en delvis utfylling av det gamle elveleiet er et uforsvarlig sjansespill med sjøørreten. Å bygge en ny «lagune» gir ingen garanti for å bevare naturverdiene.

Planene om utbygging ved Langøra skal nå ut på ny høring. Naturvernforbundet sier klart nei til å utvide Værnes flyplass gjennom utfylling i det gamle elveløpet og nedbygging av Langøra.

NTNU Vitenskapsmuseet har i en ny rapport vurdert konsekvensene av ulike alternativer for utfylling/nedbygging ved Langøra og hva slags tiltak som eventuelt kan kompensere for et inngrep i det gamle elveleiet (Rapport 3 2018, «Utfylling av områder på og rundt Langøra sør, Stjørdal»).

Rapporten fastslår at det gamle elveløpet har «stor verdi for sjøørreten.» Rapporten fastslår også at Langøraområdet er viktig for mange typer fugl, og at alle alternativene medfører middels eller stort tap for vannfugl og terrestriske fugler.

Naturvernforbundet mener rapporten viser at selv en delvis utfylling av det gamle elveleiet er et uforsvarlig sjansespill med sjøørreten. Skal vi bevare sikre vilkår for sjøørreten og også laksen i Stjørdalselva, kan ikke elveleiet bygges ned.

Vitenskapsmuseets rapport er helt klar på at en mer eller mindre full utfylling er det urealistisk å kompensere for.

Når det gjelder delvis utbygging av elveleiet avviser rapporten realismen i å kompensere for dette gjennom kanaler under flyplassen til Langøra nord eller å gjøre tilpasninger ved Hellstranda. Det som da står igjen er å skulle opparbeide et nytt brakvannsområde på sjøsiden for Langøra sør, men rapporten fastslår at det er «stor usikkerhet forbundet med om et slikt kompenserende tiltak vil fungere etter hensikten». I alle fall må dette nye området være etablert før utfyllingen i det hele tatt starter i det gamle elveleiet, en prosess som kan ta tiår. 

Naturvernforbundet mener politikerne gjør klokt i å lytte til og legge vekt på disse naturfaglige rådene. Naturvernforbundet er sterkt kritisk til behovet for utbygging av flyplassen, skal vi redusere klimautslippene kan vi ikke legge til rette for stadig vekst i flytrafikken. Det er i alle fall viktig at en eventuell utbygging gjøres på den minst naturinngripende måten og ikke legges midt i et viktig naturområde for fugl og fisk.

Morten Harper i Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker kommenterer Langøra-planen i denne saken hos Bladet (krever pålogging).

Les tidligere høringsuttalelse i saken (august 2017).