Nye oppgaver for nytt styre

Et vellykket årsmøte med fin innledning om rovdyr. Her er referat fra møtet og den nye arbeidsplanen.

Årsmøtet ble avholdt på DABA Art Café 1. mars 2022. Ca. 20 medlemmer var til stede på møtet.

1. Konstituering. Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent. Anne Marit Ligaard ble valgt til møteleder og Arne Moksnes til referent.

2. Årsmelding. Lederen gjennomgikk årsmeldinga for 2021. Den ble enstemmig vedtatt.

3. Regnskap og Budsjett. Regnskap for 2021 og forslag til budsjett for 2022 ble lagt fram. Begge ble enstemmig vedtatt.

4. Arbeidsplan for 2022. Det ble lagt fram forslag til arbeidsplan som omfattet politiske saker. Etter noen redaksjonelle endringer og tilføyelse av et nytt punkt: «Arbeide for at naturødeleggende veier, hyttebygging og andre inngrep blir stoppet», ble arbeidsplanen enstemmig vedtatt.

 5. Valg. Valgkomiteens forslag:

Leder: Anne Marit Ligaard (gjenvalg, 2 år)

Styremedlemmer: Arne Moksnes (gjenvalg, 1 år), Alette Sandvik (gjenvalg, 1 år), Morten Harper (gjenvalg, 1 år), Ole Teodor Hofstad (gjenvalg, 2 år), Kjell Arnfinn Aune (gjenvalg, 1 år), Kjell Lundemo (ny, 2 år)

Første varamedlem til styret: Tone Woie Alstadheim (ny, 1 år)                                            

Revisor: Anne Marken (gjenvalg, 1 år)

Valgkomite: Morten Harper (gjenvalg, 1 år), Arild Aune (gjenvalg, 1 år)

1 delegat til landsmøtet 22. – 24. april: Anne Marit Ligaard                                                

Styret delegeres til å oppnevne et varamedlem for delegaten til landsmøtet.

Delegater til fylkesårsmøtet 12 mars: Anne Marit Ligaard, Morten Harper, Kjell Arnfinn Aune, Arild Aune. Årsmøtet delegerer til styret å oppnevne flere delegater (Stjørdal og Meråker har opptil 18).

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

Arne Moksnes (ref.)

(På bildet av styret øverst er ikke Alette Sandvik og Kjell Lundemo til stede.)

Før selve årsmøtet innledet Alette Sandvik og viste film om rovdyr i norsk natur.

Vedtatt arbeidsplan 2022-2023

Politiske saker

Overordnet for alt vårt arbeid er innsats for å motvirke vår tids to store miljøproblemer: klimakrisen og tap av natur/artsmangfold. Det betyr i praksis at vi vil:

 • Følge med i alle planer om arealdisponering og fremme innsigelser når miljøverdier trues, og kontakte politiske partier
 • Følge med i eventuelle søknader om vann- og vindkraft, spesielt når det gjelder eventuelle nye utspill om vindkraft i Leksdal statsalmenning
 • Engasjere oss i spørsmål om forvaltning av naturmiljø og vannressurser knyttet til Stjørdalsvassdraget
 • Fortsette å arbeide for bevaring av det gamle elveleiet og tilliggende naturverdier i og ved Stjørdalselva/Langøra
 • Arbeide for at naturødeleggende veier, hyttebygging og andre inngrep blir stoppet
 • Etterlyse en vesentlig strengere vurdering ved etablering av merkete turstier i Stjørdal og Meråker
 • Arbeide mot at det etableres en motorpark Hell Arena som bygger ned myrområder og rammer storsalamanderen samt følge nøye med i alle planer om naturinngrep i dette området
 • Gå inn for at det ikke må gjøres inngrep i intakte myrområder av hensyn til artsmangfold og utslipp av CO2
 • Arbeide for vern av dyrka mark mot nedbygging
 • Arbeide mot løypetraseer for snøskuter der dette rammer naturinteresser
 • Stanse planene om å sprenge Østre Holmberget (ved Vikanbukta fuglefredninsområde) og fylle ut Lecadammen, samt å sprenge Saltøya, dersom disse planene skulle bli lansert på nytt
 • Drive holdningsskapende arbeid om bruk av plast og forurensning fra plast
 • Drive holdningsskapende arbeid om insektvennlige hager og veikanter
 • Drive holdningsskapende arbeid om reparasjon og gjenbruk, for eksempel i forhold til klær
 • Delta aktivt i debatter angående natur- og miljøspørsmål i Stjørdal og Meråker
 • Arrangere møter, naturgledeturer og andre aktiviteter for medlemmene og andre interesserte
 • Holde medlemmene og almenheten informert om aktiviteten via nettsider, sosiale medier og lokalmedia
 • Kartlegge de lokale partienes syn på lokale miljøsaker og gi innspill til partiprogrammene