Nytt naturreservat i Resdalen

I statsråd 23.06.2021 vart det oppretta eit nytt naturreservat i Resdalen på 732 daa, i skråningene ned mot Resa. Vi er glade for at dette spesielle området er verna gjennom frivillig vern.

Statsforvaltaren omtaler området slik:

«Området er ei bekkekløft/elvekløft langs Resa. Lokaliteten er en mosaikk av flere skogtyper,
hvor gråor-heggeskog, gammel løvskog (bjørk, osp, selje, rogn) og gammel barskog utgjør
det meste av arealet. Innslag av alm. Små arealer er kalkskog. I gråor-heggeskogen er
vegetasjonen rik, med høgstaudetype og storbregnetype. Noe lågurtvegetasjon finnes også.
Særlig furua oppnår grove dimensjoner. Det er en del dødved av alle tilstedeværende
treslag.»