Om oss

Lokallaget vårt så dagens lys i november 2011, og sia da har vi etablert oss som naturvernets tydelige stemme i kommunene Klæbu og Melhus i Sør-Trøndelag. Felles for disse to kommunene er en stor og variert natur- og artsrikdom som representerer en uerstattelig kilde til opplevelser, erfaringer og naturglede for innbyggerne og svært mange besøkende. Som nære naboer til bykommunen Trondheim, utsettes Klæbu og Melhus for et massivt press på natur- og kulturlandskap som følge av den tiltakende urbaniseringa i regionen og behovet for å flytte arealkrevende industri ut av byen. Andre påtrengende trusler mot lokale natur- og kulturlandskapsverdier er bl.a. ulike vegprosjekt, vind- og vasskraftutbygging, planer om etablering av godsterminal på Søberg og travpark på Fuglmyra, massedeponier og skamhogst i verneverdig skog. To av landsdelens mest kjente vassdrag, Nidelva og Gaula, renner gjennom bygdene våre. Sistnevnte elv er varig verna og vi kjemper for at denne viktige beslutninga ikke skal svekkes i framtida. Vassdragsnaturen yrer av liv og dette hegner vi om. Vi anser et nært samarbeid mellom et bærekraftig landbruk og et allsidig naturvern som helt naturlig. Dette er to sider av samme sak. Særlig i Gauldalen har det økologiske jordbruket ei sterk stilling og på Melhus ble landsdelens første andelslandbruk etablert så sent som i 2013. Framtida er lokal!

Det skjer mye bra innafor natur- og miljøvernarbeidet i kommunene våre, men vi opplever samtidig at vi har en vesentlig rolle å spille både som høringsinstans og som et samfunn bestående av idealister som oppfatter natur- og miljøvern som et altomfattende engasjement som er av betydning for noe mye større enn oss som enkeltpersoner. Vi vil derfor veldig gjerne at du blir med oss i arbeidet med å bygge opp naturglede og miljøbevissthet hos innbyggerne i Melhus og Klæbu.

«Det er ingen veg til naturvennlighet – naturvennlighet er vegen!» ~ Nils Faarlund