Omfattende naturinngrep på Frigården

Naturvernforbundet mener kommunen må stanse to store planlagte deponier på Frigården.

Det ene prosjektet er kalt «Hell miljøpark», og er et omfattende og alvorlig naturinngrep på Frigården. Planområdet er angitt til 750 dekar. Området er i dag skog og myr, og er et ganske så uberørt naturområde som er svært viktig for friluftslivet. I nærheten finner vi dessuten forekomster av storsalamander, Stjørdals nasjonale ansvarsart.

Tiltaket må ses i sammenheng med forslaget om å utvide deponi på Stormyra (Lauvåsen pukk og Stormyra næringsområde) samt Hell Arena (Smart Mobility Norway), som er tilliggende planområder med en samlet størrelse på ca 2900 dekar. Dette utgjør inngrep som fullstendig vil endre Frigården som natur- og friluftsområde, og gjøre stor skade på viktige naturverdier. Frigården er i dag et attraktivt og mye brukt friluftsområde både for ski og fotturer, som gir en lett tilgjengelig naturopplevelse for mange særlig i Lånke.

Den største trusselen mot naturlige økosystemer er tap av areal gjennom endret arealbruk, fastslått av FNs naturpanel. Her vil det foreslåtte anlegget skjære seg inn i et naturlig skog- og myrområde, og bidra til ytterligere reduksjon av leveområder for sårbare arter.

Allerede ut fra det vi i dag vet om området anser Naturvernforbundet det foreslåtte tiltaket som et så ødeleggende naturinngrep – med store negative konsekvenser for naturmangfold, klima og friluftsliv – at tiltaket og planprogrammet må avvises.

Dette er et prosjekt som Naturvernforbundet klart anser å være i strid med Stjørdal kommunes vedtatte mål om å være en foregangskommune innen klima- og miljøtiltak. Det går også på tvers av målsetninger og føringer i den nylig vedtatte kommunedelplanen for naturmangfold.

Les hele uttalelsen om «Hell miljøpark» (pdf)

Les også uttalelsen om deponi på Stormyra (pdf)