Ørin Nord må vernes.

Tiden for nedbygging av viktige elvedeltaer må være forbi skal vi ha en sjanse til å stoppe de negative trendene som for mange av dyra som er avhengige av slike områder.

Øversikt over området som er planlagt utfylt. Bilde er hentet fra: Bilder @2023 Airbus,CNES/Aribus,Maxar Technologies, Kartdata 2023Bilder @2023 Airbus,CNES/Aribus,Maxar Technologies, Kartdata 2023
Verdal kommune har en søknad inne til Statsforvalteren i Trøndelag om å få tillatelse til å fylle opp viktige deler av elvedeltaet ved utløpet av verdalselva. Dette er vi i Naturvernforbundet svært bekymret for og her finn du vårt innspill til søknaden.
Området er i dag et viktig område som heller burde restaureres enn å bygges mer ned. Dette henger sammen med at mange slike områder i Trondheimsfjorden og internasjonalt har hatt en sterk tilbakegang de siste 70 åra. Denne tilbakegangen påvirker og dyrelivet og klima negativt.
Dette kan vi se på tellinger av sjøfuglarter som startet rundt 1980, de viser at bestanden nå bare er rundt 20% av det den var når tellingene startet. Dette
blir presisert i rapporten «Kunnskapsstatus Trondheimsfjorden» som nylig ble publisert. Der kommer det også frem at vi mangler kunnskap om tilstanden til mange arter i Trondheimsfjorden, blant annet sjøørreten som vi og finn i elvedeltaet ved Verdalselva. Kartleggingen av sjøørret i området er ikke ferdig og skal fortsette utover sommeren 2023, dette er data som kan si oss mer om potensialet for området.

Grunnen til at vi ønsker å se på potensialet for området er at det allerede i dag er negativt påvirka av menneskelig aktivitet gjennom oppsetting av moloer. Når en da bare ser på dagens situasjon blir området undervurdert. Området er i dag veldig viktig for mange arter men moloene er med på å påvirke sjøørretens tilgang til området samt at akkumulering av næringspartikler har ført til forhold som påvirker artssammensetningen negativt. Dette er tiltak som heldigvis er reversible, og det er enkle tiltak som skal til for å betre forholda!


Vi mener at det planlagte industriområdet på Ørin Nord må innlemmes i Ørin naturreservat.
Det er mange grunner til dette:
  • Større naturområder er mer robuste for endringer.
  • Det blir rom for flere arter.
  • Forskjellige områder blir brukt til forskjellig tid.
  • Området støtter opp om naturkvalitetene i tilgrensende områder.
Tidligere så man på våtmark som verdiløst i sin naturlige form. I dag vet vi at elvedeltaer har et stort biologisk mangfold og at de er en forutsetning for mange livsformer. Vi håper derfor at Statsforvalteren sett en stopper for planene og heller legg opp en plan for hvordan vi kan sikre naturverdiene for fremtiden.


Les gjerne vårt innspill til søknaden her: Innspill til søknad om tillatelse – utfylling i sjø – Ørin Nord (Vest)
Her finner du saksdokumenter og mer informasjon: Statsforvalteren i Trøndelag.