Orkdal kommune slutter seg til Naturvernforbundets plan for lokal overtagelse av Songlia og deler av Grytdaleiendommen

I kommunestyremøtet 15. desember vedtok et enstemmig kommunestyre i Orkdal at en skal utrede mulighetene og konsekvensen av en lokal overtagelse av Songli og deler av Grytdaleiendommen som i dag forvaltes av Statbygg.

Unspecified

I møte i Orkdal kommunestyre 15.desember fremmet Ordfører Gunnar Lysholm følgende forslag:

Forvaltning av Songlia og Grytdalen

Statsbygg har varslet at de ønsker å avvikle eierforholdet vedr. Songlia og Grytdalen i løpet av 2011.Naturvernforbundet har presentert en skisse til hvordan Orkdal kommune kan overta ansvaret for den delen av eiendommen som Statsbygg eier. Skisse ble presentert i Formannskapet i sept. Kommunestyret ber rådmannen utrede en sak på hvordan Orkdal kommune kan engasjere seg for å ivareta skjøtsel og vern av eiendommen. Frist 01.06.11.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Naturvernforbundet ønsker nå snarest å arrangere et møte hvor en kaller inn alle som har en interesse for temaet . Vi mener det er viktig at forslaget får en brei lokal forankring , samt at en ved å overta drifta også må ha et klart formål med hva en vil oppnnå med lokal drift. Det er også viktig å lage en plan for gjennomføring  , i det Statbygg har varslet at en avvikler sitt engasjement på eiedommen i løpet av 2011.