Planlagt vindkraftutbygging i Ytre Agdenes stoppes av Luftforsvaret

Trønderenergi jobber med planer om vindpark i Kalurdalen i Ytre Agdenes, og søker i første omgang om dispensasjon for oppsetting av målemast for registrering av vindresurser. Innstillinga til formannskapets møte 3.oktober er avslag, da Ørland Flystasjon har klare motforestillinger.

 I en høring kommer Luftforsvaret med følgende svar:

Forsvaret v/ Luftforsvaret, brev datert 24.09.12:

Området som vurderes i forbindelse med vindkraftverk ligger under innflygingen til rullebane
33 ved ØHF. Peker på at Stortinget har vedtatt at ØHF skal bli Luftforsvarets framtidige base
for nye kampfly, og at det vil bli en betydelig økning i flyaktiviteten. Fly og bakkeutstyr blir
negativt påvirket av vindmøller som påvirker både radar og innflygingshjelpemidler.
Enhver ny hindring på toppen av terreng som ligger så høyt, vil påvirke innflygingen negativt.
Anfører derfor de sterkeste innsigelser mot både vindmålemast og vindkraftverk i omsøkte
område. Konklusjon: ØHF vil anføre de sterkeste innsigelser mot de foreslåtte planer.

Som en konsekvens av dette innstiller rådmannen i Agdenes til møte 3.oktober på avslag om målemast i det en sier : Det er ingen vits med målemast når en ikke får bygge vindpark. En meget logisk slutning.

Det er vel også grunn til å spørre om ikke forhold som dette burde vært avklart av Trønderenergi i forkant. En hadde spart  tid og ikke minst penger.