Politisk krypskyting i Songlia.

Arbeiderpartiets Fylkeslag har nå bak lukkede dører startet en politisk prosess med sikte på å stoppe utvidet vern av Grytdalen , og gjøre eiendommen om til et jakt og fiskesenter.

Politisk krypskyting i Songlia

Planene om en lokal forvaltning av Songlia-Grytdalen har tatt en helt ny vending. I en mail til ordfører Gunnar Lysholm fra Oddvar Kjøren, lokalpolitiker for Ap i Orkdal, presenteres nå oppsiktsvekkende opplysninger. Sør Trøndelag Ap har over tid bak lukkede dører jobbet aktivt for nye planer for området, hvor en ønsker å gjøre Songlia om til et jakt og fiskesenter. Dette er stikk i strid med de planer et enstemmig kommunestyre i Orkdal, inklusive alle Arbeiderpartiets representanter, og Oddvar Kjøren, samt ordførerne i Agdenes og Snillfjord, Grytdalens Venner og Naturvernforbundet over tid har jobbet med. Fylkespartiet av Ap, under styring av Stig Klomsten, en politikker med nære relasjoner til Sør-Trøndelag jeger og Fisk, skal nå etter plan ta over hele regien av et planlagt møte med Rigmor Aaserud, fornyings og administrasjonsminister, 13.januar neste år. Slik nå Sør Trøndelag Arbeiderparti turer frem, viser detet etter vår mening mangel på respekt for lokaldemokratiet og politiske prosesser. Grytdalen har tidvis vært utsatt for krypskyttere. Det som nå skjer kan vel godt kalles politisk krypskyting. Oddvar Kjøren hevder også at et ønske om en totalfredning av deler av området angivelig ikke skal være ønsket av ”den store massen av befolkningen”.  Har han foretatt en meningsmåling?

Nedenfor følger en kopi av møtereferat fra den interne arbeidsgruppen nedsatt av Ap`s fylkesparti.For ordens skyld, eiendommen heter Songlia og ikke Sognlia som benyttes i vedlagte møtereferat.

__________________________________________________________________________________

Orientering etter møte i arbeidsgruppen til fylkespartiet av Ap i forbindelse med salg av Sognlia/Grytdalen

Statsbygg er pålagt av departementet å avhende eiendom som ikke naturlig ligger i deres portefølje. Songlia er en slik eiendom som statsbygg skulle avhende, men prosessen ar satt på vent pga politisk engasjement for å beholde eiendommen i offentlig eie.

Statsbygg kan beholde eiendommen under forutsetning av ny leiekontrakt som gir inntekter i størrelsesorden 1,3 – 1,5 mill pluss refusjon av div. kostnader. Uansett er eiendommen utenfor deres forretningsområde, så dette vil ikke være en robust og langsiktig løsning.

Andre mulig statlige eiere er ikke relevant, heller ikke Statskog. Dette pga de begrensninger utmarka gir til avkastning, samt den store bygningsmassen som gjør at dette vil ligge utenfor deres forretningsområde.

Statsbygg kan i særskilte tilfeller også selge eiendommen til andre offentlige aktører uten at det må legges ut på det åpne markedet. (eks. Bolærne i Vestfold hvor kommunen fikk kjøpe)

Sognlia er en slik eiendom.

Sør-Trøndelag Arbeiderparti har nå, etter initiativ fra Orkdal Arbeiderparti, engasjert seg i saken for om mulig å beholde eiendommen i offentlig eierskap. Sør-Trøndelag arbeiderparti har diskutert saken litt frem og tilbake internt og har lagt en plan for prosessen framover. Det er i sakens anledning avtalt et møte med statsråd Rigmor Aaserud 13. Januar 2012. Møtet skal være i regi av Sør-Trøndelag Arbeiderpart.

Det er også satt ned en arbeidsgruppe med representanter fra Sør-Trøndelag Arbeiderparti og en representant fra hver av arbeiderpartiets kommunepartier i Orkdal, Snillfjord og Agdenes. Denne arbeidsgruppen skal bl.a. jobbe med planleggingen av det nevnte møte med Statsråden. Denne arbeidsgruppen hadde sitt første møte 6. desember på partikontoret i Trondheim. Representanter fra ST Arbeiderparti har i forkant av møtet skissert en plan for hvordan de ser for seg hvordan denne saken kan løses. Planen fikk arbeidsgruppens støtte med visse forbehold.

Det de ser for seg er et regionalt eierskap sammen med fylkeskommunen. De ser for seg en bruk av utmarka omtrent som i dag, og en betydelig større bruk av bygningene og tunet i Sognlia

Mulig løsning

Orkdal, Snillfjord og Agdenes kommuner med støtte av Sør-Trøndelag fylkeskommune overtar eiendommen fra Statsbygg til en pris basert på den avkastning det er mulig å få med de vernebestemmelsene eiendommen har.(max 5 mill?)

Det etableres en organisasjon, sammen med relevant partnerskap, for forvaltning, drift og utvikling av eiendommen og bygningsmassen.

Utmarksområde benyttes innenfor dagens begrensninger, sammen med andre tilstøtende utmarkseiendommer til et regionalt kompetansesenter for jakt, fiske og friluftsliv.

Organisasjonen skal ta ansvar for drift og vedlikehold av bygningsmassen innenfor de vernebestemmelser som er gjeldende, men på en måte som sikrer allmennhetens tilgang og bruk.

STJFF, Sjetlein Grønt kompetansesenter, samt Orkdal og Meldal vgs utfordres til å utarbeide et felles driftskonsept som ivaretar intensjonen og oppdraget.

Grovplan må være på plass innen møte med Statsråden 13. januar.

ST Fylkeskommune avsetter regionale utviklingsmidler, midler til sikring av friluftsområder, friluftsmidler m.m. som dekker 50 % av investeringskostnad. Dette gjøres i forbindelse med budsjett og strategiplan.

De øvrige tre kommuner finansierer resterende investeringskostnad, noe som de utfordres på når konkret prospekt fra partnerskapet er utarbeidet og kan presenteres.

Aktiviteten i denne organisasjonen må ha økonomisk bæreevne til å sikre en forsvarlig drift og utvikling av eiendommen og utmarksområdene.

Arbeidsutvalgets medlemmer fra kommunene har nå i oppdrag å finne ut hvordan kommuneledelsen (Ordføreren) i sine respektive kommuner stiller seg til en slik løsning før møtet den 13. januar. Ordførerne vil selvsagt bli invitert til dette møtet.

Det er forøvrig berammet et nytt møte i arbeidsgruppen 19. desember kl 10:00 der representanter for JFF og Grytdalens venner blir invitert.

Oddvar Kjøren