Positive signaler for at Grytdalen og Songlieiendommen fortsatt skal være i offentlig eie og med utvidet vern.

Det er nå positive signaler for framtida til Songlia og Grytdaleiendommen. Et møte i Klima og Miljødepartementet og med statssekretær Lunde i Oslo 14. mai har gitt oss positive tilbakemeldinger. Saken fremmes nå for Formannskapet og Kommunestyret i Orkdal. Rådmannens innstilling ved saken følger under.

Flere har meldt sin interesse for å bidra til en framtidig drift. Spennende er det at Orkdal Videregående skole ønsker både å bruke eiendommen i undervisningssammenheng samt også bidra til vedlikehold. Trønderenergi har også meldt sin interesse, og satt ned et eget utvalg som skal vurdere et eventuelt engasjement. En satser da ikke på økonomisk avkastning men som et bidrag til utvikling av lokalmiljø og bevaring av historie. Meget prisverdig.

Rådmannen i Orkdals vurdering av framtida til Grytdalen og Songlieiendommen.

Tilbakemeldingen etter møtet med Klima- og miljødepartementet i mai er positiv i forhold til kommunens ønske om referanseområde for naturmangfold. Jaktforbud og utvidet verneområde vil medvirke til et bedre grunnlag for et referanseområde.

Flere departementer er inn i bildet og har ulike oppgaver. Eier er Kommunal- og Moderniseringsdepartementet og en avklaring rundt framtidig eierforhold og eventuell drift må avklares opp mot dette departementet, men som brevet fra Riksantikvaren viser, er Songli med i verneplanen for Klima- og miljødepartementet. I diskusjonen rundt Songli har Statsskog blitt foreslått som aktuell driver av eiendommen og statsbygg ligger under

ansvarsområdet til Mat- og landbruksdepartementet, noe som kan komplisere eiersituasjonen ytterligere.

Kommunen har i tidligere vedtak ønsket offentlig eierskap og sagt seg villig til å ivareta en driftsrolle om ønskelig. Diskusjonene rundt Songlia og Grytdalen har vist at mange er opptatt av område og mange kan være aktuelle brukere av området. Rådmannen finner særlig utspillet fra Orkdal Vidaregåande skole interessent i denne sammenhengen. Skal Songlia fortsatt være tilgjengelig for forskere, kommuner og eventuelt private arrangementer, må eieren være representert i Songlia. Rådmannen tror dette blir vanskelig med en eier i Oslo

eller Trondheim og mener derfor kommunen må vurdere om det kan være aktuelt å overta eiendom til en symbolsk sum – overtakelse til takst er helt urealistisk. Etter rådmannens vurdering har staten ansvar på mange områder i Songlia og vil derfor ikke anbefale at kommunen påtar seg større ansvar for Songlia uten at det gis et årlig tilskudd til vedlikehold. Skal denne saken komme videre vil det være nyttig med et møte med eieren og da

kan det være nyttig med en politisk drøfting som kan gi signaler som ordføreren kan ta med i et eventuelt møte.

Kommunen bør uansett fortsatt støtte arbeidet med å etablere et referanseområde gjennom innføring av jaktforbud og eventuelt utvidet verneområde, men så blir valget om kommunen finner dette tilstrekkelig for å sikre området for framtidig allmenn bruk eller om kommunen skal gå aktivt inn å bli eier av eiendommen