Prosjekt Innsats for insekter

Innsats for insekter er et prosjekt i regi av Naturvernforbundet i Trondheim og startet i 2019 med tilskudd fra Miljødirektoratet. Prosjektet fokuserer på restaurering og etablering av leveområder for ville pollinerende insekter, spesielt rødlistede arter.

Om prosjektet

Flere forskningsrapporter viser at antallet insekter minsker og en av grunnene er at deres leveområder forsvinner. Ved å restaurere og etablere nye områder som kan fungere som korridorer, matkilde, yngling og skjul, kan vi prøve å stanse nedgangen i insektsbestanden.

I hele Trøndelag finnes det områder der arealer med forekomst av ville pollinerende insekter kan gjenskapes. Her, ved Lian stasjon, har vi oppdaget en perfekt plass for å etablere en blomstereng. I samarbeid med Boreal Bane AS har vi opprettet et område som skal tiltrekke insekter.

Ville pollinerende insekter

Bier, humler og blomsterfluer, men også andre insekter som biller og sommerfugler er de viktigste pollinatorer som vi har. De er nødvendige for at blomstrende planter skal kunne formere seg.

Mange av matplantene våre er avhengige av pollinerende insekter for å danne frukt, bær og grønnsaker. Uten ville insekter ville vi ikke hatt det mangfoldet av matkilder som vi har i dag.

Dessverre er det mange ting som bidrar til å utrydde flere av dem. Et eksempel er endringer av leveområder. Før fantes det mange åpne kulturlandskap som slåtteeng, kystlynghei og slåttemyr. I disse landskapene vokser et mangfold av blomstrende planter som gir insektene mat og en plass der de kan bygge reir og finne skjul.

Nå finnes det ikke like mange av disse åpne kulturlandskapene. Det er ofte gjengroing og et landbruk med lite mangfold som er grunnen til dette. Men det er også en økt bruk av sprøytemidler som ikke bare dreper skadedyr og ugress, men også blomster som er viktige for insektene.

Insekter trenger mangfold

Vi trenger mange forskjellige insektarter slik at vi kan få et mangfold av mat. Akkurat som oss trenger også insektene et mangfold av mat, men i form av blomster. Mange forskjellige blomsterarter gir mat hele vekstsesongen. Fra tidlig vår når insektene våkner, til sen høst når de skal forberede seg for vinteren.

Mange insekter er også avhengige av et mangfold av habitat. Noen arter trenger sand å bygge reir i, mens andre trenger gamle trær eller steinrøyser. Helst skal disse forskjellige habitatene ikke være altfor langt fra matkilden. For å bidra til et mangfold av insekter, er det viktig at vi restaurerer og etablerer nye leveområder som tiltrekker insektene. Derfor er det å plante flere villblomster og etablere bomsterenger et steg i riktig retning. Blomsterengen ved trikkesløyfa på Lian stasjon vil kunne bidra til matkilde, og det finnes mange forskjellige leveområder for insekter rundt sløyfa. Dette er en stor fordel for å tiltrekke ville insekter.

Dette kan DU gjøre for å bidra:

– Plant en blomstereng i hagen din

– Etabler et vilt hjørne med sand, stein og grener, der insektene kan finne skjul og bygge reir

– Sett ut et insektsbad

– Ikke bruk giftige bekjempningsmidler

– Bygg eller kjøp insektshotell

– Bli med i Naturvernforbundet og engasjer deg. Vi har flere aktiviteter der du kan lære og bidra til naturmangfold.