Regjeringa svikter klimaet, matjorda og vedtatte konsepter

Full fart på veiutbygging Trondheim-Steinkjer, kombinert med tilnærmet ingen satsing på Trønderbanen undergraver ikke bare arbeidet for kutt av klimagasser og vern av matjord, men er også et brudd med det vedtatte konsept for strekninga.

Kristian S. Aas

Sommeren i år ble en vekker for at vi lever i en sårbar verden. Ikke bare rammer klimaendringer og tørke langt borte, også i Norge er vi sårbare for ekstremvær og sviktende avlinger i landbruket. Derfor er det viktig at vi både reduserer utslippene av klimagasser og verner om den viktige matjorda. Dagens samferdselssatsing i Trøndelag går i helt motsatt retning: En gigantisk satsing på 4-felts trafikkøkende motorveier vil føre til økte utslipp og nedbygging av store mengder matjord, samtidig som Trønderbanen seiler akterut. For å unngå å havne i en ond sirkel som bare vil ende med at enda mer natur og matjord legges under asfalt og klimagassutslippene fortsetter å øke, bør vi prioritere jernbane kombinert med trafikksikkerhetstiltak framfor trafikkøkende 4-felts veier. For strekninga Steinkjer – Trondheim ble det gjennomført en grundig utredning som involverte et bredt spekter av samfunnsinteresser – en såkalt Konseptvalgutredning (KVU). En slik utredning er påkrevd for alle offentlige prosjekter over 750 millioner. Her ble det skissert opp ulike konsepter som vurderte satsing på vei og bane samlet. Konseptet som ble valgt av regjeringa hadde sine mangler, men sett bort i fra at man la opp til en 4-felts vei mellom Trondheim og Stjørdal var det mye godt i dette konseptet: Det ble lagt opp til at det skulle være to – tre felt Stjørdal – Steinkjer. På togsiden skulle det skje mye: Elektrifisering, dobbeltspor Trondheim – Stjørdal, tunnel i Fordbordfjellet og kryssingsspor. Reisetiden med tog skulle bli en time og 19 minutter, mot to timer og sju minutter i dag.

Les mer:
Høringsuttalelse til KVU – Trondheim – Steinkjer
Høringsuttalelse til 4-felts motorvei Ranheim- Værnes
Hva har så skjedd siden? I 2013 entret FrP Samferdselsdepartementet og en av de første tingene Ketil Solvik-Olsen gjorde var å etablere selskapet Nye veier, som hadde som mandat å raskt og effektivt bygge ut nye motorveier. Selskapet er godt i gang med planlegginga av firefeltsveien fra Ranheim til Åsen med byggeslutt i 2027. Hele strekninga, også nord for Stjørdal, planlegges som 4-felt med 110 km/t standard og doble tunnelløp. Det skal bygges tunnel gjennom Forbordfjellet i tråd med KVU, det er bare det at tunnelen nå er tenkt som en dobbeltløpet biltunnel. En jernbanetunnel gjennom fjellet er det ingen konkrete planer for, ei heller for en elektrifisering av banen. Når reguleringsplanene nå legges for strekninga Åsen – Mære legges det også her opp til ny trase med 4-felts vei, stikk i strid med KVU. Dette til tross for at det vil være tilfredsstillende å oppruste dagens trase til 2-3 felts vei med midtdeler, samt å gjøre noen traseendringer i enkelte trafikkfarlige områder. 

Les mer:
Høringsuttalelse til planprogram strekninga Åsen – Mære
Høringsuttalelse til Kommunedelplan for strekninga i Levanger kommune.
(Vi vil levere lignende innspill til de andre kommunene også).

Paradokset er at en slik veiutbygging legger opp til en kraftig vekst i personbiltrafikken, samtidig som staten gjennom byvekstavtalene krever at det ikke skal være noen vekst. Dette gjelder også utenfor de store byene. FrPs velgere kan for øvrig notere seg at mens partiet holder sine løfter med veibygging, svikter de totalt når det kommer til bompenger. En av forutsetningene for denne massive satsing på veier er nettopp at dette delvis skal finansieres gjennom bompenger, og det framstår uklart for velgerne hva de faktisk må betale for å kjøre disse strekningene.
Mye kan skje i politikken i nærmeste framtid, både nasjonalt og ved de kommende lokalvalg. Samferdsel er for viktig til å overlates til Nye Veier alene og det er Stortinget som vedtar transportplaner og budsjett, og politikerne lokalt som bestemmer arealbruken. Mener politikerne alvor når de sier at de vil verne om matjorda og stoppe klimaendringene må det skje en kraftig snuoperasjon som våger å satse på jernbane framfor vei. Et minimum i så måte er å følge det vedtatte konseptet fra 2011.