Riktig god sommer!

Etter en helt spesiell vår som har bydd på helt uvanlig utfordringer, er det hyggelig å kunne ønske alle en fin trøndersk sommer! Med gjeldende reiserestriksjoner er det nok mange som gjør seg ekstra godt kjent i egen region denne sommeren. Nyt vår fantastiske og sammensatte natur – og send oss gjerne bilder fra gode naturopplevelser.

Mange av vårens aktiviteter ble utsatt, avlyst eller endret på grunn av skiftende smittevernregler. Høstens program er derfor ikke helt klart, men vil bli bestemt i august. Uavhengig av arrangementer har det vært jobbet aktivt med uttalelser, høringer og innsigelser.

Nei til utbygging av vindkraft

Det er  fremdeles press på økt utbygging av vindkraft. Tidligere gitte konsesjoner utvides og forlenges, samtidig som nylig gitte tillatelser igangsettes.  Naturvernforbundet jobber for at tapte naturressurser skal belyses bedre og tas med når  beslutninger skal tas. Etter hvert som konsekvensene av de store industrielle utbyggingene blir synlige øker andelen motstandere mot vindkraft, da kan det være for sent! Lørdag 20. juni markerer vi igjen tur til Innvordfjellet, et samarbeid med flere organisasjoner.

Kalkverk i Tromsdalen

Kalkverket i Verdal har søkt om en enorm utvidelse av arealet. Planen er så omfattende og tidshorisonten så lang at de selv innrømmer at det ikke er mulig å kartlegge naturkonsekvensene. Planen ble nylig vedtatt med knapt flertall i kommunestyret, men vi vurderer ankemuligheter.

E6- utbygging

God infrastruktur er viktig og Trøndelag har vedtatt økt satsing på jernbane. Debatten dreier seg likevel mest om hvordan E6 nord for Trondheim skal utvikles. Naturvernforbundet mener en firefeltsvei med 110 km/t fartsgrense vil gi alt for store negative konsekvenser, og er kritiske til Nye Veiers beregning av samfunnsøkonomisk nytte. Der tillegges ikke naturmangfold, areal egnet for matdyrking eller underminering av jernbanesatsingen noe verdi.

 Marint vern

Det er ikke bare på land at presset på urørt og verdifullt areal er økende. Naturvernforbundet ønsker vern av flere områder som Skarnsundet og Ørin. Andre områder, som Skilnna, er truet ved at noen ønsker å plassere et oppdrettsanlegg like opptil verneområdet, med potensielt store konflikter.

Hverdagsnatur

Vi jobber også med aktiviteter som øker kunnskapen om planter, fugler og innsekter. Barn har jobbet med å bygge fuglekasser og der er arrangert plastryddeaksjoner. Flere turer i naturen planlegges etter ferien.

La Naturen Leve

Fram til 2020 har Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag som organisasjon vært medlem av La Naturen Leve (LNL). Fra 2020 har fylkesstyret bestemt at organisasjonen ikke lenger kan stå som kollektivt medlem. Det betyr ikke at vi ikke setter stor pris på det arbeidet som LNL gjør i kampen mot vindkraftutbygging. Vi har hatt og vil også i framtida samarbeide med LNL. Konkret er planen at vi skal samarbeide om et seminar om vindkraft den 19. september i Trondheim. De som ønsker å støtte arbeidet til LNL bør  tegne individuelt medlemskap.

Miljøkvelder

Vi håper også å komme i gang med Miljøkvelder på Litteraturhuset igjen. Vi kommer tilbake med nærmere opplysninger.