Salamandersafari

Bli med til Frigårdsmyrene og storsalamanderens rike.

Storsalamanderen er en truet art som Stjørdal har påtatt seg et spesielt ansvar for å verne. Forekomstene i Stjørdal ligger helt i ytterkant av storsalamanderens utbredelse på verdensbasis. I Trøndelag har den tilhold i fisketomme myrdammer og tjern med god vannkvalitet og gunstige leveområder, med overvintringsmuligheter, på land rundt dammen. 

Myrene ved Frigården er truet av utbygging av Hell Arena og testanlegg for militære kjøretøy. Turen vil derfor fokusere på viktigheten av Frigårdsmyra for så vel salamanderen som for andre arter og ikke minst for klimaet. Med oss har vi Jon Kristian Skei som vil lære oss om storsalamanderen og vise fram noen individer av disse fine dyrene som kan miste sine hjem. 

Oppmøte Prix, Hell kl. 13.00.

Eventet på Facebook finner du her