Sats på Stjørdal stasjon

Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker er svært opptatt av tiltak som styrker kollektivtransporten i regionen, og vil understreke betydningen av at arbeidet for Stjørdal stasjon som et attraktivt kollektivknutepunkt fremskyndes.

Vi viser til høringen med frist 6/4 angående planprogram for områderegulering Stjørdal stasjonsområde.

Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker er svært opptatt av tiltak som styrker kollektivtransporten i regionen, og vil understreke betydningen av at arbeidet for Stjørdal stasjon som et attraktivt kollektivknutepunkt fremskyndes.

Naturvernforbundet støtter de to hovedmålsetningene som angis for planarbeidet:

– Det skal utvikles et trygt, tilgjengelig, effektivt og fremtidsrettet kollektivknutepunkt for Stjørdal, slik at flere velger kollektivtransport på hele eller deler av reisen.

– Det skal etableres ny forbindelse for gående og syklende på tvers av jernbanesporene, slik at arealene øst og vest for stasjonen blir knyttet tettere sammen.

Vi mener forslaget til planprogram gir et godt grunnlag for dette arbeidet. Det er viktig at prosjektet prioriteres og gis nødvendige ressurser slik at det kan gjennomføres innen rimelig tid på en god og grundig måte.

Naturvernforbundet mener det er viktig å prioritere klart og tydelig stasjonsområdets transportfunksjoner. I forslag til planprogram vises det til Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen som prioriterer utvikling av stasjonsområdet også med arbeidsplasser, handelsetableringer og boliger. Dette kan være interesser som bygger opp om hverandre, men hensyn til handel og boliger kan også komme på tvers av en best mulig utnyttelse av området til kollektivtransport og de reisendes atkomst og behov.

Vi vil i den sammenhengen også understreke og gi full tilslutning til målsetningen om tilrettelegging for sykkel: «Det er et mål at flere skal velge sykkel som transportmiddel til og fra knutepunktet, og fasiliteter for syklende må dimensjoneres deretter.»

Naturvernforbundet vil også fremheve betydningen av grøntstruktur i planarbeidet (pkt 9.8). Det er et tankekors at for ikke lenge siden ble disse verdiene på stasjonsområdet rasert da en attraktiv klynge med trær ble hogd ned. Det er viktig at den kommende planen sørger for etablering av et helhetlig og varig parkområde.

Med hilsen
Morten Harper
Leder Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker