Settefiskanlegg i Steinkjer i strid med formålet med nasjonal laksefjord

Naturvernforbundet mener at både eksisterende og nye anlegg tilknyttet lakseoppdrettsanlegg i Trondheimsfjorden er i strid med formålet for en nasjonal laksefjord og et nasjonalt laksevassdrag.

Getty Images/iStockphoto

Naturvernforbundet mener at både eksisterende og nye anlegg tilknyttet lakseoppdrettsanlegg i Trondheimsfjorden er i strid med formålet for en nasjonal laksefjord og et nasjonalt laksevassdrag. Med all den risiko et slikt enormt settefiskanlegg utgjør for fjordfauna og fjordfisk, og ikke minst for villaks og sjøørret mener vi at et slikt anlegg må anlegges et annet sted enn innerst i en nasjonal laksefjord.

GENERELT OG PRINSIPIELT

Naturvernforbundet har siden sin etablering vært opptatt av vern av natur. Flere FN rapporter som har kommet de siste årene dokumenterer nå at dagens tilstand er dårligere enn noensinne. Dette er bakgrunnen for at Norge nå i tidsperioden 2021-30 anser restaurering av økosystemer som nødvendig – nødvendig fordi menneskeheten lenge har overbelastet naturens bæreevne. Dette har også Trondheimsfjorden fått merke. Trøndelag er en av Norges viktigste lakseregioner, og dermed også en av verdens viktigste. Den Atlantiske laksen er truet i store deler av utbredelsesområdet. I internasjonale avtaler har vi forpliktet oss til å ta et ekstra ansvar for laksen.

Nesten alle tettstedene langs Trondheimsfjorden viser grådige inngrep i de produktive marine sjøområdene til utbyggingsområder. Dette har gått på bekostning av spesielt sjøfugler og vadefugler. Også Trøndelag har ansvar for den registrerte 40 % nedgang av sjøfuglbestanden i verden på 20 år.

Trondheimsfjorden er gitt status som nasjonalt verna fjord og av den grunn er det en fjord uten oppdrettsvirksomhet og skal ha et ekstra vern for de mange lakseførende elver som har utløp i Trondheimsfjorden. Dermed har ikke Trondheimsfjorden ordinære fiskeoppdrettsanlegg. Dessverre ble ikke settefiskanlegg implementert i dette forbudet

«Formålet med ordningen med nasjonale laksevassdrag (NLV) og nasjonale laksefjorder (NLF) er å gi et utvalg av de viktigste laksebestandene i Norge en særlig beskyttelse mot skadelige inngrep og aktiviteter i vassdragene og mot oppdrettsvirksomhet, forurensning og munningsinngrep i de nærliggende fjord- og kystområdene.» Trondheimsfjorden er altså en av de 28 fjordene i Norge som er gitt denne statusen.

Villaksens naturlige levemåter ble etablert etter istidens opphør for 10 000 år siden. Virksomheten med menneskeskapt oppdrettsvirksomhet ble startet på 1980 tallet håp om å bli lokale næringer hovedsakelig som tilleggsnæringer for gardsanlegg. Konfliktområdene mellom næringene som forvalter villaks og 40 års erfaringer i en ung og offensiv oppdrettsnæring har medført en kontinuerlig tilbakegang av villaksbestandene.

Det er ikke til å underslå at Naturvernforbundets solidaritet med villaksen som naturlig tilhørende og sårbar art er større enn våre følelser for den teknokratiske oppdrettslaksen som mer er et industriprosjekt.

Det er noe prinsipielt uriktig i det å etablere et smoltanlegg for oppdrettslaks i et fjordsystem som allerede drenerer vann fra 8-10 elvesystem hvorav flere har hatt store sykdomsplager som følge av oppdrettsvirksomhet. Det ene er at det representerer en fare mot vassdragenes mange villaksstammer, men også det at nærhet til oppdrettsanlegg som skal motta smolt burde vel være et konkurransefortrinn i seg selv.

Men i stedet for slik lokalisering så søkes det plassering av anlegg stikk i strid med de formål som er sitert ovenfor om NLV og NLF.

Høringsuttalelsen går gjennom flere konkrete innsigelser. Les hele høringsuttalelsen.