Sjøørreten rammes av E6-utbygging

– Både sjøørret og laks er arter under stort press, og det anbefales på det sterkeste å redusere nedbyggingen ved Hellstranda og Langøra S til det absolutt nødvendige og å kompenseres for arealer tilsvarende det som går tapt.

Sjøørreten i Stjørdalselva rammes av ny E6Anne Marit Ligaard

Det var konklusjonen Jan Grimsrud Davidsen kom med da  Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker i samband med årsmøtet nylig inviterte til foredrag om sjøørreten, laksen og elveosen til Stjørdalselva. Davidsen er førsteamanuensis og forsker på Institutt for naturhistorie ved NTNU Vitenskapsmuseet.

Davidsen er en av våre fremste forskere på fisk og er spesielt interessert i hvordan menneskeskapte aktiviteter og miljøendringer påvirker fisken. Han viste bilder, tabeller og tall på en sånn måte at tilhørerne forsto hvordan forskningen foregår og man fikk et bilde av hvor mange detaljer man må ta hensyn til i forskningen. 

NTNU Vitenskapsmuseet har over mange år kartlagt områdebruk til sjøørret og laks i elveosen til Stjørdalselva.

Kartleggingen har både vært relatert til Avinor sine tidligere planer om å fylle ut deler av det gamle elveleie og Nye Veier sine planer om utfylling ved Hellstranda i forbindelse med bygging av ny E6.

I løpet av denne svært grundige kartleggingen har man lært mye nytt om hvordan sjøørret og laks bruker elveosen og hvilken verdi dette området har for laksefisk.

I løpet av foredraget ble viktige konklusjoner presentert og sammenlignet med tilsvarende undersøkelser fra andre elveoser rundt Trondheimsfjorden. 
Davidsen sine konklusjoner var at fisk er følsom for endringer. Elveosen er veldig viktig som beite og oppholdsområde for sjøørret.

Tap av beiteområder i elveosen grunnet den planlagte utbyggingen av ny E6 og utvidelsen av friluftsområdet ved Hellstranda vil øke konkurransen om mattilgangen i de resterende områder rundt Hellstranda og i det gamle elveleiet. Da gunstige næringsarealer i elveosen til Stjørdalselva, i forbindelse med flyplassutbyggingen på 1950-tallet, allerede er kraftig modifisert vil ytterligere inngrep forverre situasjonen for sjøørreten. Habitatet i det gamle elveløpet er spesielt viktig for de yngste sjøørretveteranene ved lave vanntemperaturer om vinteren og tidlig på våren. Da både sjøørret og laks er arter under stort press, anbefales det derfor på det sterkeste å redusere nedbyggingen ved Hellstranda og Langøra S til det absolutt nødvendige og å kompenseres for arealer tilsvarende det som går tapt.

Når en planlegger for å kompensere tapt areal er det svært viktig å gjøre et grundig naturfaglig forarbeid slik at resultatet blir best mulig.

Mange hadde opptil flere spørsmål til Davidsen etter foredraget, og det er ingen tvil om at det er stort engasjement for fisken og elva blant stjørdalinger og mårråkbøgger. 

Morten Harper
Foredragsholder Jan Grimsrud Davidsen og leder Anne Marit Ligaard i Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker

I etterkant fikk vi omtale av foredraget i to av lokalavisene: StjørdalsNytt og Meråkerposten, samt omtale av årsmøtet i begge avisene og publisering av hele arbeidsprogrammet vårt i den ene avisa. Alle bak betalingsmur:

https://www.s-n.no/nyheter/i/VPjJJ3/flere-dukket-opp-for-aa-hoere-ekspertens-tanker-om-sjoeoerreten-laksen-og-elveosen-viktige-konklusjoner-presentert

https://www.s-n.no/nyheter/i/O8W7eE/stort-temperament-og-hoeyt-engasjement-under-aarsmoete-naa-har-de-valgt-nytt-styre

https://www.merakerposten.no/forbundet-deres-vil-styrke-seg-i-meraker-vil-arbeide-for-mindre-hyttebygging-og-storre-nasjonalpark/s/5-133-34444