Skarnsundet og Børgin vernes

Norge skal verne minst 10 prosent av de sine viktigste kyst- og havområder innen 2020, men arbeidet har gått sent. I framlegg av Statsbudsjett sier Regjeringen at den i løpet av høsten 2019 vil verne flere verdifulle marine områder, inkludert de fantastiske områdene Skarnsundet og Børgin i Trøndelag.

– Dette er to svært verdifulle marine områder med særegent artsmangfold i verdensklasse. Naturvernforbundet har i mange år arbeidet for etablering av disse verneområdene og det er gledelig at dette nå ser ut til å bli vedtatt, sier fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

Områdene er biologiske hotspots med et betydelig og særegent artsmangfold. Skarnsundet er et dypt juv hvor hele Trondheimsfjorden presser seg gjennom et trangt sund. Her finner vi verdens grunneste forekomst av den revbyggende, kaldtvannskorallen øyekorall. I tillegg lever det andre korallarter, forskjellige arter av svamper og annen godt intakt marin hardbunnsfauna her.

Innløpet til Børgin består av en sterk tidevannsstrøm, som igjen medfører stor produksjon i Borgenfjorden (Børgin) innenfor. Strandsonen har strandsumper og et godt utviklet tangbelte. Børgin er derfor svært viktig oppvekst- og leveområde for en mengde planter, krepsdyr, fisk og fugl. Det er blant annet registrert 86 forskjellige makroalger, 78 forskjellige flerbørstemarker, 45 muslingarter, 15 sjøpunger og 22 forskjellige pigghuder i fjorden.

Området er også fiskerikt med blant annet rødspette, sild og torsk. Børgin er en terskelfjord, der den indre delen av bassenget har oksygenfritt bunnvann. Her lever det helt spesielle arter, som har tilpasset seg dette ekstreme miljøet.

 Børgin er svært viktig oppvekst- og leveområde for en mengde planter, krepsdyr, fisk og fugl. Foto: Naturvernforbundet

– Det er viktig at vi nå får vernet disse biologiske oasene mot framtidige inngrep. Det vil bidra til å sikre verdifulle økosystemtjenester, blant annet store rekreasjonsverdier for lokalbefolkningen, et rikt fritidsfiske, samt unike og intakte naturområder i turismesammenheng, sier Håpnes.

Det er ikke uten grunn at det har foregått marin forskning og undervisning i Skarnsundet helt siden 1870-tallet. Begge områdene vil utfylle den marine verneplanen i kraft av sine særegne økologiske forhold og unike artsmangfold. 

Naturvernforbundet har i mange år markert sterk støtte til vern av Skarnsundet og Børgin i tråd med faglige tilrådninger.  Vi forventer at vernevedtaket som Regjeringen skal gjøre i høst ivaretar det faglige grunnlaget som Fylkesmannen har definert og som sikrer at de store naturverdier blir ivaretatt i tråd med faglige anbefalinger. Naturvernforbundet forventer også at de faglige tilrådningene som Miljødirektoratet har gitt legges til grunn for vernet.