Snillfjor Kraftverk, planlagt vannkraftutbygging med store naturinngrep

Trønderenergi har fremmet en søknad ovenfor NVE om utbygging av nytt vannkraftverk i Snillfjord. Planene medfører at eksisterende utløp fra Våvatnet som i dag går til Gangåsvatnet nå skal overføres til Snillfjord. Både i Snillfjord og i Orkdal får endringen store konsekvenser

Unspecified

Snillfjord Kraftverk, en planlagt utbygging med store naturinngrep.

Trønderenergi har varslet NVE om at en ønsker å bygge ut det en kaller Snillfjord Kraftverk. En eventuell utbygging medfører at utløpet av Våvatnet skal flyttes fra i dag Gangåsvatnet over til Snillfjord. Sagdalselva som i dag har sitt utløp fra Våvatnet til Songsjøen skal tørrlegges, og Songsjøen vil miste sitt største innløp og dermed ”krympe”, noe som igjen reduserer vanntilførsel til Gangåsvatnet og Skjenaldelva. Planen innbefatter også store naturinngrep i Snillfjord, hvor blant annet fossen i Auneelva blir historie.

For Skjenaldelva er konsekvensen at dagens vannføring reduseres med 38 %.Elva renner i gjennom Råbygdfjæra, hvor den ender på sin ferd ut i Orkdalsfjorden. Gjølmesørene og Råbygdfjæra er den siste rest av det som en gang var et unikt våtmarksområde, og området er vernet. Skjenaldelva er en sentral aktør i et attraktivt våtmarksområde, hvor elva begrenser blant annet algevekst og forurensninger. Og den er ei lakseelv. Ikke minst det siste bør tilsi at NVE avviser søknaden.