Statnett fremmer søknad om oppgradering av høyspentlinje fra Klæbu , gjennom Orkdal til Viklandet

En søknad om oppgradering av eksisterende høyspentlinje fra Klæbu til Viklandet fra 300 KV til 420 KV medfører relativt begrensede naturinngrep og kan aksepteres dersom dette blir et alternativ til den planlagte linja fra Fosen til Snillfjord.

Statnett har fremmet en søknad til NVE om oppgradering av eksisterende høyspentlinje mellom Klæbu – Aura/Viklandet fra dagens 300Kv til 420 Kv. Oppgraderingen medfører relativt begrensede naturinngrep i det en for store områder benytter eksisterende trase. Unntaket er i kommunene Skaun, Orkdal, Meldal og Rindal hvor det beskrives flere alternativ som vil bli diskutert i varslede informasjonsmøter på nyåret. Hensikten med en oppgradering er  å styrke nettforbindelsen nor –sør, blant annet for å transportere planlagt vindkraft og øke forsyningssikkerheten.

Det positive med forslaget er at en nå muligens unngår en planlagt linje fra Fosen, over Trondheimsfjorden til Selva, og derfra gjennom Agdenes for en eventuell vindkraftutbygging i Snillfjord. Hensikten med denne linja er tilsvarende som beskrevet for Klæbu – Viklandet, en ønsket Nor – Sør linje, bare at en «ytre linje» vil medføre langt større naturinngrep enn den som nå foreslås. I tidligere planer er den ytre linja prioritert foran den indre linja som nå omsøkes ut i fra forventet stor mengde vindkraftproduksjon fra Nord-Norge.