Statsforvalteren opphever vedtak om snøskuterløype

I likhet med flere andre påklagde Naturvernforbundet vedtak om snøskuterløype i Holtålen. Saken har tatt lang tid, men er nå avgjort. Kritikken fra Statsforvalteren er grundig og klar. Det er ikke opp til kommunalt skjønn å vurdere de formelle kravene til vedtak. Minimumskravene i loven må følges.

Getty Images/iStockphoto

Det er Statsforvalteren i Nordland som har behandlet saken, etter brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Naturvernforbundet har som en av klagerne fått tilgang til hele vurderingen. Oppsummert sier Statsforvalteren: 

Klager på Gauldalsløypa tas til følge. Kommunestyrets vedtak av 17.12.2020 i sak 54/20 oppheves, og saken sendes tilbake til kommunen for ny behandling. Dersom kommunen fortsatt ønsker at løypa skal etableres, må kommunestyret vedta forskrift og kart som på en entydig og forståelig måte viser hvor løypa skal gå. Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområdene må skje med utgangspunkt i Miljødirektoratets håndbok M98-2013. 

Det må gjennomføres ny dialog med reindriftsnæringen og Statsforvalteren i Trøndelag når det gjelder løypas konsekvenser for reindrifta.

Som Statsforvalteren skriver: Der det utelukkende er snakk om å veie hensyn av lokal karakter opp mot hverandre, er kommunen nærmest til å foreta disse avveiningene. Dersom det er snakk om nasjonale eller vesentlige regionale interesser, vil ikke det kommunale selvstyret ha like stor vekt. (vår utheving)

Naturvernforbundet er glad for at frilufts- og naturinteressene, samt reindriftas vilkår får beskyttelse gjennom etterprøving av kommunale vedtak.

Les gjerne hele brevet fra Statsforvalteren.