Stor seier for reindrifta og naturen i Namdal

OED har gitt endelig avslag på fire søknader om utbygging av vassdrag. Gleden er stor blant de som har jobbet lenge for at naturvern og samiske rettigheter skal få praktisk verdi.

Denne gangen har det tatt lang tid, men endelig – etter flere år – har avgjørelsene kommet.  Olje- og energidepartementet  har gitt endelige avslag på søkander om utbygging av ikke mindre enn fire vassdrag. 

OED har omgjort vedtaket fra NVE om konsesjon til Steinåa småkraftverk, og gitt endelig avslag til følgende tre vannkraftverk: Bjørelva, Flåttedalselva og Litlflåttedalselva.  Alle er omsøkte kraftverk i Namsskogan kommune, og innenfor aktivt reindriftsområde..

Utdrag fra departementens vedtak om Flåttåelva:

Departementet mener det ikke er tvil om at det er beskyttelsesregimet som er beskrevet i kapittel 6.1 som må legges til grunn i vurderingen av kraftutbyggingstiltak. … Departementet mener det er utvilsomt at Flåttådalselva er et leveområde for småblank. Det synes imidlertid uavklart hvor langt opp i elva småblank vandrer, og om Flåttådalselva også må regnes som gyte- og oppvekstområde. … Utbyggingen vil etter departementets syn, også med de foreslåtte justeringene av tiltaket, utvilsomt ha nevneverdig negativ betydning for småblank i strid med beskyttelsesregimet for nasjonale laksevassdrag. På dette grunnlag anser departementet det heller ikke som relevant å vurdere klagers innspill om prøvereglement. NVE mener at Flåttådalselva kraftverks konsekvenser for småblank alene tilsier at søknaden må avslås. Departementet slutter seg til NVEs vurdering.

Departementens vedtak er endelig og kan ikke påklages.

Departementens avslag med begrunnelse.

Denne teksten er fra 2018, men forklarer bakgrunnen om saken:

NVEs avslag på utbygging av småkraftverk i Indre Namdal innebærer enda en seier for alliansen mellom både reindrifta og naturvernere. 

Småkraftpakken ville som helhet innebære uakseptable inngrep i et allerede presset område og vil ha negative konsekvenser for reindrift, inngrepsfri natur, småblank og andre rødlistede arter. Derfor allierte den sørsamiske reindrifta og Naturvernforbundet seg for å stoppe planene. 

Ny seier for reindrifta
-Vi er kjempefornøyde og dette viser at samarbeidet mellom Naturvernforbundet og reindrifta bærer frukter, sier Mads Kappfjell, styremedlem i Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag og reindriftsutøver i Vestre Namdal. I fjor seiret den samme alliansen da man vant mot Fred Olsens planer om å etablere et vindkraftanlegg i reinkalvingslandet Kalvvatnan i Bindal. -Dette samarbeidet kommer til å bli enda viktigere i framtida, både når det gjelder kraftutbygginger, men også andre arealsaker slik som gruvedrift og hyttebygging, sier Kappfjell.  

Opprustning og energieffektivisering i stedet for ytterligere utbygging.
-Dette er svært gledelig ettersom Indre Namdal har ofret nok natur til kraftutbygging, sier nestleder i Naturvernforbundet Ellen Anderson og peker på at de store kraftverkene i Namsenvassdraget produserer 1824 GWh alene. 

Naturvernforbundet mener man heller bør satse på energieffektivisering og desentraliserte energiformer som solkraft, slik man har gjort ved Overhalla Barne- og Ungdomsskole. Forøvrig foreligger det planer om opprusting og fornying av Nedre Fiskumfoss kraftverk som vil gi en økning i produksjonen på 111 GWh. -Dette er noe vi i Naturvernforbundet ser på som en mye mer hensiktsmessig løsning, sier Andersson.