Stor suksess for villmarkskveld i Orkdal

Naturvernforbundet, lokalavdelinga i Orklaregionen, sammen med Grytdalens venner, Orkdal Jeger og Fiskeforening samt Orkdal og Snillfjord kommuner, stod som arrangør for temadag om framtida til Sognila og Grytdalenområdet i Orkdal og Snillfjord kommuner. Arrangementene ble en umiddelbar suksess. Nermere 400 personer møtte opp i kinosalen på Orkanger om kvelden.

Naturvernforbundet i Orklaregionen, sammen med Grytdalens venner, Orkdal Jeger og Fiskeforening, samt Orkdal og Snillfjord kommuner arrangerte 30. august to samlinger hvor temaet var framtida til Songlieiendommen og Grytdalen . Bakgrunnen var at Statsbygg, som i dag eier og forvalter bygningsmassen på Songlia samt deler av utmarka, nå er pålagt og avvikle sitt eierforhold , og eventuelt legge eiendommene ut for salg. Dette har skapt bekymring i lokalsamfunnet , i det et salg i verste fall kan føre til begrenset tilgang fra almenheten til området, samt utvidet jakt .

Utgangspunktet for initiativtagere til en temadag var at en fremdeles ønsker et statlig eierskap, men at en kan etablere en lokal forvaltning forutsatt tilskudd til drift fra staten. Naturvernforbundet fremmet også vel begrunnede synspunkter på at området skulle få et totalt vern , både av planter og dyreliv. Området skulle derfor bli det første i Norge med en slik vernestatus, noe som ville gjøre området til et referanseområde for blant annet forskning.

Dagen startet med informasjon og diskusjonsmøte på hovedbygningen på Songlia, hvor representanter fra lag og organisasjoner som hadde interesser i området, samt representanter fra Miljøverndepartementet, NINA, Statsbygg og Orkdal og Snillfjord kommunre deltok. Det var stor eninghet om å sikre området i offentlig eie, mens forslaget om et totalt vern nok skapte en del debatt . Særlig representanter fra  Fylkeslaget til Jeger og Fisk , samt Husdal Statsalmenning hadde motforestillinger.

På kvelden ble det arrangert et folkemøte i kinosalen på Bårdshaug. Oppmøtet var over all forventning. Nermere 400 fremmøtte fikk en orientering om det arbeidet som nå pågår fra Steve Halsetrønning , Finn Hoff , Mads Løkeland , samt direktøren i NINA  Norun Myklebust, og Ordføreren i Orkdal Gunnar Lysholm. Naturfotograf Arne Nævra gav gjennom to filmseanser de frammøtte en naturopplevelse av de sjeldne , blant annet med bilder fra Grytdalen. Statssekretær Heidi Sørensen , som representerte Miljøverndepartementet, var også positiv, og sa blant annet at en hadde merket seg at det ble fremmet både gode faglige synspunkter samt lokalt engasjement, noe som var viktig for vernetanken. I følge lokalavsisa ST uttalte hun at departementet i løpet av høsten vil gi en tibakemelding på Miljøverndepartementes holdning til den videre drift av Songlia og Grytdaleområdet. Sjekk forøvrig følgende link:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/aktuelt/nyheter/2011/kan-bli-referanseomrade-for-naturmangfol.html?id=653815