Støtter avslag om fiskeoppdrett ved viktig sjøfuglkoloni

Naturvernforbundet i Trøndelag er svært glade for at Miljødirektoratet opprettholder avslaget på søknad om fiskeoppdrett ved Storbrakan i Leka kommune

Lomi ved Sklinna

SISTE!
Miljødirektoratet har fattet et endelig avslag på søknaden fra selskapet som nå heter Salmonor. Dette vedtaket er endelig og kan ikke påklages.

– Risikoen for å påføre sårbar sjøfuglvesentlig skade ved å etablere omsøkte anlegg for matfiskproduksjon i det aktuelle området innebærer at tillatelse etter forurensningsloven ikke bør gis. Det er kunnskapsmangler knyttet til effektene av akvakulturvirksomhet for sjøfugl. Tilgjengelig kunnskap i denne saken tilsier imidlertid at etablering og drift av omsøkt anlegg med tilhørende båttrafikk kan få alvorlige konsekvenser for sjøfugl på Sklinna. De største bekymringene er knyttet til at sjøfugl stenges ute fra viktige områder, og at fugl kan forstyrres i særlig sårbare perioder som under hekking, skriver Miljødirektoratet i avslaget.

Opprinnelig innlegg:

Naturvernforbundet i Trøndelag er svært glade for at Statsforvalteren i Trøndelag nå har avslått søknaden fra Midt-Norsk Havbruk om tillatelse for oppstart av fiskeoppdrett ved Storbrakan i Leka kommune.

Oppdrettsanlegg må søke om tillatelse etter forurensingsloven på grunn av utslippene. Også naturmangfoldloven og vanndirektivet ble viktig i denne saken. Stedet oppdrettsanlegget var foreslått plassert ligger like ved Sklinna naturreservat, som også er foreslått utvidet. Statsforvalteren sier i sin konklusjon at det er tungtveiende hensyn som taler mot å tillate oppdrett her.

– Vi har jobbet tett med denne saken i over ett år. Sklinna er et nasjonalt viktig område for naturmangfold og huser et sjeldent komplett kystnært økosystem. Her finner vi Midt-Norges viktigste sjøfuglkoloni med flere rødlista arter og deres tilhørende beiteområder med store tareskoger, sier Alette Sandvik, nestleder i Naturvernforbundet i Trøndelag.

Etablering av fiskeoppdrett i disse områdene ville uten tvil utgjort en stor miljøtrussel, med potensielt store negative konsekvenser for naturmangfoldet både lokalt og nasjonalt. Norske sjøfuglbestander er i sterk nedgang og flere bestander er halvert siden 1980-tallet. Dette skyldes i hovedsak redusert mattilgang, tap av leveområder og predasjon fra fremmede arter. På Sklinna hekker flere arter med bestander i nedgang, flere rødlista arter, og flere arter som Norge har et spesielt internasjonalt ansvar for.

– Vi ser frem til at området rundt Sklinna nå blir innlemmet i supplerende vern slik at vi får en varig beskyttelse av dette viktige området, sier Sandvik.